Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 87/2007-04-09

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 87

София, 9 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: избор на кандидат за компютърна обработка и

                     издаване на бюлетин на ЦИКЕП с резултатите от

                     изборите за членове на Европейския парламент

                     от Република България на 20 май 2007 г.

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 17 и 18 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и Решение № 25 от 26.03.2007 г. на ЦИКЕП, като взе предвид становището на работната група за представяне на кандидата за участие в конкурс за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИКЕП, Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И :

Одобрява офертата на кандидата "Информационно обслужване" АД в техническата й част.

Не приема предложената офертна цена и финансовата обосновка към нея.

Дава възможност на кандидата в срок от 48 часа:

- да коригира предложената офертна цена, като се съобрази с финансовите параметри по план-сметката на Министерския съвет относно размера на отпуснатите средства за обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. (максимален размер 500 000 лв.);

- да представи финансова обосновка на офертата по отношение на вида, обема и конкретната стойност на предложените дейности.

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                 Мустафа Карадайъ

ЦЙ/ЛТ

Всички решения