Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 85/2007-04-06

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 85

София, 6 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: регистрация на сдружение "Гражданска инициатива

за свободни и демократични избори" (ГИСДИ) като

наблюдател в изборите  за членове на Европейския

парламент от Република България на 20 май 2007 г.

 

 

Постъпило е заявление вх. № 70 от 6.04.2007 г. от сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ) за регистрация като наблюдател на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние по ф.д. № 3113/1990 г. на СГС от 23.03.2007 г., копие от решение № 5 от 19.05.2005 г. по ф.д. № 3113/1990 г. на СГС за пререгистрация на сдружението, заверен устав на сдружението, проект за наблюдение на изборите и описание на опита на ГИСДИ като наблюдател на избори.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 90, 101, чл. 103, ал. 7, чл. 112, ал. 7, § 1, т. 7 и Решение № 16 от 22.03.2007 г. от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ) като наблюдател на изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Не по-късно от 10 май 2007 г. ГИСДИ да представи списък с упълномощените наблюдатели, който да съдържа трите имена, ЕГН/ЛНЧ и постоянен адрес на наблюдателите. Списък се представя и на технически носител.

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                 Мустафа Карадайъ

 

 

 

ЕМ/ЛТ

 

Всички решения