Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 82/2007-04-06

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 82

София, 6 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия "РЕД,

ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие

в изборите за избиране на членове на Европейския

парламент от Република България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е заявление от политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", подписано от представляващия партията Яне Георгиев Янев - главен секретар на ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", заведено под № 12 на 04.04.2007 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: заверено копие от решение за вписване на партията от 20.12.2000 г., по ф.д. № 14403/2000 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, 5 състав, заверено копие от решение за вписване на промени от 31.01.2006 г., по ф.д. № 14403/2000 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, 5 състав, удостоверение от 26.03.2007 г. за актуално правно състояние на партията по ф.д. № 14403/2000 г. на СГС - ФО, удостоверение от Сметна палата на Република България, изх. № 48-00-013 от 27.03.2007 г., за внесени финансови отчети на партията за 2004, 2005 и 2006 г., банков документ - нареждане от Банка ДСК - РЦ - "Московска" за превеждане на БНБ на изборен безлихвен депозит в размер 15 000 лв., образец от подписа на представляващия партията Яне Георгиев Янев - "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", образец от печата на партията, списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 37 315 избиратели, подкрепящи регистрацията, пълномощно от представляващия партията на Емил Генов Василев и Георги Георгиев Стоянов - заедно и поотделно за регистрация на политическата партия и на кандидатската листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № 14 от 21.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България .

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

АС/ЗТ

 

 

 

 

 

 

Всички решения