Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 80/2007-04-06

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 80

София, 6 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия "ГРАЖДАНСКИ

СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"за участие в изборите за

избиране на членове на Европейския парламент от

Република България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е заявление от политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия партията Бранимир Николов Иванов - заместник-председател на ПП "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ", заведено под № 10 на 04.04.2007 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: заверено копие от решение от 14.12.2006 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, 3 състав, по ф.д. № 13116/2006 г. за първоначална регистрация на политическата партия, удостоверение за актуално правно  състояние  на  партията от 29.03.2007 г. по ф.д. № 13116/2006 г. на СГС - Фирмено отделение, 3 състав, удостоверение от Сметна палата на Република България, изх. № 48-00-034 от 2.04.2007 г., за внесен финансов отчет на партията за 2006 г., банков документ № 824201 от 4.04.2007 г. на БНБ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 15 000 лв., образец от подписа на представляващия партията Бранимир Николов Иванов, образец от печата на партията и списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 18 431 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № 14 от 21.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

МТ/ЗТ

 

 

 

 

Всички решения