Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 78/2007-04-05

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 78

София, 5 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република

България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е заявление от Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", подписано от представляващия партията Симеон Борисов Сакскобургготски  - лидер (председател) на ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", заведено под № 11 на 4.04.2007 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: заверени копия от решения от 22.05.2002 г., решение от 6.01.2003 г., решение от 4.02.2005 г., решение от 29.04.2005 г., решение от 30.09.2005 г. и решение от 16.03.2006 г. по ф.д. № 3631/2002 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, 8 състав, удостоверение от 16.03.2007 г. за актуална правна регистрация на партията по ф.д. № 3631/2002 г. на СГС - ФО, удостоверение от Сметна палата на Република България, изх. № 48-00-15 от 27.03.2007 г., за внесени финансови отчети на партията за 2004, 2005 и 2006 г., банков документ № 823414 от 3.04.2007 г. на БНБ за внесен изборен безлихвен депозит в размер 15 000 лв., образец от подписа на представляващия партията "НАЦИОНАЛНО ДВЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" Симеон Борисов Сакскобургготски, образец от печата на партията, списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 35 007 избиратели, подкрепящи регистрацията, пълномощно от представляващия партията на Николай Аврамов Свинаров за регистрация на политическата партия и на кандидатската листа  за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № 14 от 21.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

 

БТ/ЗТ

 

 

 

 

 

Всички решения