Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 75/2007-04-04

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 75

София, 4 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия "СЪЮЗ НА

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите

за избиране на членове на Европейския парламент от

Република България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е заявление от политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", подписано от представляващия партията Петър Стефанов Стоянов - Председател на ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", заведено под № 9 на 03.04.2007 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: заверено копие от решение от 12.02.1997 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, по ф.д. № 1661/1997 г. за първоначална регистрация на политическата партия, удостоверение за актуално правно  състояние  на  партията от 20.03.2007  г. по ф.д. № 1661/1997 г. на СГС - Фирмено отделение, удостоверение от Сметна палата на Република България, изх. № 48-00-026 от 30.03.2007 г., за внесени финансови отчети на партията за 2004, 2005 и 2006 г., банков документ № 822719 от 02.04.2007 г. на БНБ за внесен изборен безлихвен депозит в размер 15 000 лв., образец от подписа на представляващия партията "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" Петър Стефанов Стоянов  и образец от печата на партията, списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 40 000 избиратели (по заявление), подкрепящи регистрацията, пълномощно от представляващия партията на Димитър Стефанов Аврамов за регистрация на ПП "СДС" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № 14 от 21.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България .

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

 

ЕМ/ЗТ

 

 

 

 

Всички решения