Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 74/2007-04-04

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

74

София, 4 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: отказ за регистриране на политическа партия

"ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА

НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО

СЛАБИ ГРАЖДАНИ" за участие в изборите за

избиране на членове на Европейския парламент

от Република България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е заявление от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ", подписано от представляващия партията Лозан Георгиев Стоименов - Председател на ПП "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ" заведено под № 14 на 04.04.2007 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Заявлението не отговаря на Приложение № 17 от изборните книжа, обн., ДВ, бр. 25 от 2007 г. Към заявлението са приложени: заверено копие от решение от 25.05.1994 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, по ф.д. № 2781/1994 г. за първоначална регистрация на политическата партия, удостоверение за актуално правно състояние на партията от 03.04.2007 г. по ф.д. № 2781/1994 г. на СГС - Фирмено отделение, удостоверение от Сметна палата на Република България, изх. № 48-00-029 от 30.03.2007 г., за внесени финансови отчети на партията за 2004, 2005 и 2006 г.

Към документите липсва списък, съдържащ трите имена, ЕГН, и саморъчен подпис на не по-малко от 15 000 избиратели, подкрепящи регистрацията и банков документ за внесен безлихвен изборен депозит, съгласно чл. 52, ал. 2, т. 1 от ЗИЧЕПРБ.

Не са налице изискванията на чл. 53, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и не са изпълнени условията на Решение № 14 от 21.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България .

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1 и чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 53, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА регистрация на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

 

ЕМ/ЗТ

Всички решения