Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 73/2007-04-04

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

73

София, 4 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за избиране

на членове на Европейския парламент от Република

България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е заявление от политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия партията Александър Димитров Паунов - първи секретар на Централния комитет на ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", заведено под № 8 на 03.04.2007 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: заверено копие от решение от 06.03.1997 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, 4 състав, по ф.д. № 902/1997 г. за първоначална регистрация на политическата партия, удостоверение за актуално правно  състояние  на  партията от 26.03.2007  г. по ф.д. № 902/1997 г. на СГС - Фирмено отделение, 4 състав, удостоверение от Сметна палата на Република България, изх. № 48-00-017 от 28.03.2007 г., за внесени финансови отчети на партията за 2004, 2005 и 2006 г., банков документ - вносна бележка  от 03.04.2007 г. на БАНКА ДСК, в полза на БНБ, за внесен изборен безлихвен депозит в размер 15 000 лв., образец от подписа на представляващия партията - първи секретар на Централния комитет на КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ Александър Димитров Паунов и образец от печата на партията, списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 22 000 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № 14 от 21.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България .

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

 

МТ/ЗТ

 

 

 

Всички решения