Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 71/2007-04-04

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 71

София, 4 април 2007 г.

ОТНОСНО: регистриране на КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ за участие в изборите на

20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския

парламент от Република България

 

 

Постъпило е заявление от КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ - коалиция на политическа партия "Политическо движение СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", партия "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" и "Национално движение за права и свободи", подписано от представляващия коалицията Константин Димитров Тренчев, заведено под № 6 на 02.04.2007 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: решение за образуване на коалицията от 02.04.2007 г., препис-извлечение от протокол № 7 от 31.03.2007 г. от заседание на Националния съвет на "Политическо движение СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. в състава на Коалиция на българските социалдемократи, препис-извлечение от протокол от 24.03.2007 г. от заседание на ХV национална конференция на партия "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. в състава на Коалиция на българските социалдемократи, препис-извлечение от протокол от 24.03.2007 г. от заседание на Националния съвет на "Национално движение за права и свободи" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. в състава на Коалиция на българските социалдемократи, образец от подписа на представляващия коалицията Константин Димитров Тренчев, заверено копие от решение от 19.07.2000 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, по ф.д. № 8812/2000 г. за първоначална регистрация на "Политическо движение СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", заверено копие от решение от 08.02.2006 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, по ф.д. № 8812/2000 г. за вписване на промени и удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2007 г. от СГС - Фирмено отделение, 7 състав, по ф.д. № 8812/2000 г., заверено копие от решение от 12.12.2002 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, по ф.д. № 11104/2002 г. за първоначална регистрация на партия "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" и удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.03.2007 г. от СГС - Фирмено отделение, 7 състав, по ф.д. № 11104/2002 г., заверено копие от решение от 11.02.1999 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, по ф.д. № 15783/1998 г. за първоначална регистрация на "Национално движение за права и свободи" и удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2007 г. от СГС - Фирмено отделение, 8 състав, по ф.д. № 11104/1998 г., удостоверение изх. № 48-00-009 от 27.03.2007 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети за 2004, 2005 и 2006 г. от "Политическо движение СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", удостоверение изх. № 48-00-06 от 20.03.2007 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети за 2004, 2005 и 2006 г. от партия "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", удостоверение изх. № 48-00-014 от 27.03.2007 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети за 2004, 2005 и 2006 г. от "Национално движение за права и свободи", образец от подписа на представляващия "Политическо движение СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" и образец от печата на партията, образец от подписа на представляващия партия "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" и образец от печата на партията, образец от подписа на представляващия "Национално движение за права и свободи" и образец от печата на партията, преводно нареждане № 3169367 от 30.03.2007 г. за внесен безлихвен изборен депозит в размер 20 000 лв., и списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 88 053 избиратели, подкрепящи регистрацията в 36 папки.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № 14 от 21.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистрация на КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ за участие в изборите на 20.05.2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България .

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 - 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в Регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

 

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

НТ, АГ

Всички решения