Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 70/2007-04-04

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 70

София, 4 април 2007 г.

ОТНОСНО:   регистриране на КОАЛИЦИЯ "ПЛАТФОРМА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ" - БЪЛГАРСКА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ

"ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"

за участие в изборите на 20 май 2007 г. за

избиране на членове на Европейския парламент

от Република България

 

 

Постъпило е заявление от КОАЛИЦИЯ "ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ" - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", подписано от представляващите коалицията - Сергей Дмитриевич Станишев и Ивелин Николов Николов, заведено под № 7 на 03.04.2007 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: решение за образуване на коалицията от 29.03.2007 г., препис от решение на Висшия съвет на Българската социалистическа партия от 24.03.2007 г. за формиране на предизборната коалиция, препис-извлечение от протокол от 28.03.2007 г. от заседание на Националния изпълнителен съвет на партия "Движение за социален хуманизъм" за формиране на предизборната коалиция, образци от подписите на представляващите коалицията - Сергей Дмитриевич Станишев и Ивелин Николов Николов, заверен препис от определение № 3312 от 5.09.1945 г. по дело № 5/1945 г. на Софийски областен съд за вписване в особения регистър на политическа партия БРП(к), заверено копие от Закона за юридическите лица, действал в периода 1943 - 1949 г. , заверени копия от публикации във в-к "Работническо дело" от 07.03.1945 г. и 03.09.1945 г., заверен препис от решение № 1 от 10.04.1990 г. на Софийски градски съд - ФО, по ф.д. № 1969/1990 г. за вписана промяна в наименованието на БСП, удостоверение за актуално правно състояние на БСП, издадено на 27.03.2007 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф.д. № 1969/1990 г., образци от подписа на представляващия партията и от печата на БСП, удостоверение изх. № 48-00-019 от 19.03.2007 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на БСП за 2004 - 2006 г., заверен препис от решение от 11.06.2003 г. на Софийски градски съд - ФО, по ф.д. № 5006/2003 г. за първоначална регистрация на партия "Движение за социален хуманизъм", заверени копия от "Държавен вестник" бр. 65 от 2003 г., бр. 69 от 2006 г. с публикувани обявления за първоначалната регистрация на партията и вписани промени, удостоверение за актуално правно състояние на партия "ДСХ", издадено на 23.03.2007 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 5006/2003 г., образци от подписа на представляващия партия "ДСХ" и от печата на партията, удостоверение изх. № 48-00-016 от 28.03.2007 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети за 2004 - 2006 г. от партия "ДСХ", вносна бележка от 30.03.2007 г. за внесен безлихвен изборен депозит в размер 20 000 лв., и списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 49 253 избиратели, подкрепящи регистрацията в 6 папки.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № 14 от 21.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистрация на КОАЛИЦИЯ "ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ" - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", за участие в изборите на 20.05.2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България .

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 - 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА КОАЛИЦИЯ "ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ" - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                    Светла Димитрова

                                                СЕКРЕТАР:

                                                                                    Мустафа Карадайъ

НТ,МТ/ЗТ

Всички решения