Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 69/2007-04-03

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 69

София, 3 април 2007 г.

 

ОТНОСНО:             регистрация на коалиция с наименование

"ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"  за участие в

 изборите за членове на Европейския парламент

 от Република България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е заявление от Стефан Петров Личев - председател на Коалиция "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ".

Заявлението е заведено в регистъра на ЦИКЕП под № 4 от 30.03.2007  г. и към него са приложени:

1. Решение от 28.03.2007 г. за създаване на коалиция на политическите партии за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, което е подписано от представляващите партиите-учредители лица, както следва: "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" (ЗНС), представляван от Стефан Петров Личев - председател на партията, "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ", представлявана от Емил Димитров Темелков - главен секретар, и "ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ", представляван от Доно Ананиев Тошев - председател.

2. Документи на всяка от участващите в коалицията партии - съгласно чл. 53, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ, както следва:

За политическа партия "Земеделски народен съюз"

а) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 16.07.1997 г. по ф.д. № 1709/1997 г.

б) Удостоверение за актуално състояние от 22.03.2007 г. на СГС по ф.д. № 1709/1997 г.

в) Образец от подписа на представляващия партията Стефан Петров Личев.

г) Образец от печата на партията.

д) Удостоверение от Сметна палата на Република България за внесени финансови отчети за периода 2004 - 2006 г.

 

За политическа партия "НЗП "Никола Петков"

а) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 23.03.2005 г. по ф.д. № 2717/2005 г.

б) Удостоверение за актуално състояние на партията по ф.д. № 2717/2005 г. от 19.03.2007 г.

в) Образец от подписа на представляващия партията Емил Димитров Темелков.

г) Образец от печата на партията.

д) Удостоверение от Сметна палата на Република България за внесени финансови отчети за 2005 - 2006 г.

 

За политическа партия "Християн-социален съюз"

а) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 10.11.2000 г. по ф.д. № 11519/2000 г.

б) Удостоверение за актуално състояние на партията по ф.д. № 11519/2000 г. от 16.03.2007 г.

в) Образец от подписа на представляващия партията Доно Ананиев Тошев

г) Образец от печата на партията.

д) Удостоверение от Сметна палата на Република България за внесени финансови отчети за 2004 - 2006 г.

 

3. Образец от подписа на представляващия коалицията Стефан Петров Личев.

4. Образец от печата на Коалиция "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ".

5. Банков документ (вносна бележка) от ТБ "Райфайзенбанк (България)" ЕАД от 29.03.2007 г. за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева - съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ.

6. Информация № 37-0127 от 03.04.2007 г. от БНБ за постъпил безлихвен депозит.

7. Списък по чл. 53, ал. 3, т. 6, съдържащ трите имена, единен граждански номер, саморъчен подпис на 25 000 избиратели, които подкрепят регистрацията на предизборната коалиция.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП) след като разгледа и провери представеното заявление с приложените към него документи, намира, че са налице основанията на чл. 25, ал. 1, т. 7 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на предизборна коалиция за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Решението за образуване на предизборната коалиция е подписано от представляващите партиите лица, за което последните са изрично упълномощени. Определен е представляващият коалицията и е представен образец от подписа му.

В решението и заявлението са посочени пълното наименование на коалицията и начинът за отпечатването му върху бюлетината: Коалиция "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

Представените документи за всяка една от партиите-учредители на предизборната коалиция са редовни и отговарят на изискванията на чл. 53, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ.

Извършената проверка на представения списък по чл. 53, ал. 3, т. 6 от ЗИЧЕПРБ (отразена в Протокол № 4 от 02.04.2007 г. на ГД "ГРАО") установява, че са налице предвидените от закона предпоставки - не по-малко от 20 000 избиратели, които в списък, съдържащ трите имена, единен граждански номер и саморъчен подпис, са подкрепили регистрацията на предизборна коалиция Коалиция "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ".

С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. коалиция с наименование: "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

РЕ/ЗТ

 

Всички решения