Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 65/2007-04-02

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 65

София, 2 април 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия "АТАКА" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е заявление от Политическа партия "АТАКА", подписано от представляващия партията Волен Николов Сидеров - председател на ПП "АТАКА", заведено под № 3 на 30.03.2007 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20.05.2007 г.

Към заявлението са приложени: заверено копие от решение от 12.07.2005 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, 7 състав, по ф.д. № 7062/2005 г., за първоначална регистрация на политическа партия "АТАКА", удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 22.03.2007 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 7062/2005 г., удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-028 от 30.03.2007 г. за внесени финансови отчети на партията за 2005 и 2006 г., образец от подписа на представляващия и от печата на партията, копие от банков документ от 30.03.2007 г. за внесен безлихвен изборен депозит в размер 15 000 лева, списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 30 616 избиратели, подкрепящи регистрацията и пълномощно, издадено от представляващия партията Волен Николов Сидеров на името на Десислав Славов Чуколов за внасяне на заявление и необходимите документи за регистрация на партията в ЦИКЕП.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и Решение № 14 от 21.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия "АТАКА" за участие в изборите на 20.05.2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "АТАКА" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20.05.2007 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

 

МГ/ЗТ

 

 

Всички решения