Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 64/2007-04-02

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 64

София, 2 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: финансирането на предизборната кампания

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1, т. 14 и 15 във връзка с чл. 76-79 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. Предизборната кампания се финансира със средства на   политически партии, коалициите на политически партии и на инициативни комитети, както и чрез дарения от физически и юридически лица.

2. Общата сума за финансиране на предизборната кампания на една кандидатска листа не може да надвишава 2 000 000 лв.

3. Средствата за финансиране на кампанията могат да бъдат:

а) лични на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България;

б) средства на регистриралите съответните кандидатски листи политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети.

в) целеви дарения за финансиране на кампанията, като сумата на едно дарение не може да надвишава:

          - 10 000 лв. от физическо лице;

          - 30 000 лв. от юридическо лице.

4. Забранява се финансиране на предизборната кампания от:

а) търговски дружества с над 5 на сто държавно или общинско участие или от свързани с тях лица от дружества, в които държавата притежава акции с особени права, както и   от държавни и общински предприятия;

б) чуждестранни физически и юридически лица, както и от смесени дружества с повече от 25 на сто чуждестранно участие;

в) кандидати и участници в процедура по възлагане на обществена поръчка, която не е приключила и не е изтекъл срокът за обжалване по Закона за обществените поръчки,  изпълнител по договор за обществена поръчка или  юридическо лице  в процедура на приватизация;

г) организатори на хазартни игри;

д) религиозни институции или от  юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза;

е) чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

5. Политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети представят в Сметната палата в срок от 5 дни след регистрацията им в ЦИКЕП за участие в изборите банкови сметки за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания.

За банкова сметка на коалиция на политически партии може да се използва банковата сметка на някоя от включените в състава й политически партии.

6. В срок от един месец след приключване на  изборния ден политическите партии, коалициите на политически партии  и инициативните комитети представят в Сметната палата отчети за набраните и изразходваните в предизборната кампания средства, включително и извлечения от представените преди това пред Сметната палата банкови сметки.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                 Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                 Мустафа Карадайъ

 

РН/ЛТ

Всички решения