Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 63/2007-04-02

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 63

София, 2 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:            регистриране на политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА

ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за избиране

на членове на Европейския парламент от Република

България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е заявление от Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия партията Иван Йорданов Костов - председател на ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", заведено под № 5 на 31.03.2007 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: заверено копие от решение от 17.06.2004 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, 3-ти състав, по гр.д. № 6019/2004 г. за първоначална регистрация на политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", удостоверение за актуално правно  състояние  на  партията,  издадено на 26.03.2007 г. от СГС - ФО, 3-ти състав, по ф.д. №  6019/2004 г., удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-023 от 29.03.2007 г. за внесени финансови отчети на партията за 2004, 2005 и 2006 г., образец от подписа на представляващия партията и печата на партията, копие от банков документ от 28.03.2007 г. за внесен безлихвен изборен депозит в размер 15 000 лева, списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 35 893 избиратели, подкрепящи регистрацията, и пълномощно, издадено от представляващия партията Иван Костов на името на Веселин Методиев Петров за внасяне на заявление и необходимите документи за регистрация на партията в ЦИКЕП.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № 14 от 21.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите на 20.05.2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България .

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20.05.2007 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

 

АГ/ЗТ

 

 

Всички решения