Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 61/2007-03-30

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 61

София, 30 март 2007 г.

 

ОТНОСНО:            регистриране на политическа партия "Движение за

права и свободи" за участие в изборите за избиране на

членове на Европейския парламент от Република България

на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е заявление от политическа партия "Движение за права и свободи", подписано от представляващия партията Ахмед Демир Доган - председател на Централно оперативно бюро, заведено под № 2 на 29.03.2007 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: заверени копия от решения от 26.04.1990 г., 16.10.1994 г., 28.02.1997 г., 23.06.2000 г., 3.06.2003 г., 25.05.2006 г. и 3.07.2006 г. по ф.д. № 2574/1990 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.03.2007 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 2574/1990 г., копия от "Държавен вестник", бр. 35 от 1990 г., бр. 97 от 1994 г., бр. 20 от 1997 г., бр. 80 от 2000 г., бр. 65 от 2003 г., бр. 74 от 2006 г., удостоверение, изх. № 48-00-011 от 27.03.2007 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за периода 2004 - 2006 г., образец от подписа на представляващия партията, образец от печата на партията, копие от банков документ от 27.03.2007 г. за внесен безлихвен изборен депозит в размер 15 000 лв., пълномощно за Кадир Джелил Кадир да подаде документите, списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 20 043 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № 14 от 21.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия "Движение за права и свободи" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "Движение за права и свободи" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

БТ/ЛТ

 

Всички решения