Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 52/2007-03-30

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 52

София, 30 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Разград № 18 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Стоян Димитров Ненчев

2.

Зам.-председател:

Мариела Господинова Райкова

3.

Секретар:

Нергин Хюсеинов Хамдиев

4.

Членове:

Анелия Маринова Йорданова

5.

 

Светла Петкова Робева

6.

 

Веселин Данаилов Тодоров

7.

 

Айдън Хюсеин Арабаджи

8.

 

Йордан Крумов Стоилов

9.

 

Стоян Дончев Стоянов

10.

 

Надежда Василева Иванова

11.

 

Росен Христов Лицов

12.

 

Стоянка Иванова Курдова

13.

 

Лилия Лефтерова Аристидова

 

Резерви:

 

1.

 

Златка Иванова Ненова

2.

 

Калоян Руменов Монев

3.

 

Дарина Енчева Георгиева

4.

 

Милен Станчев Малчев

5.

 

Фатме Селим Али

6.

 

Нюсрет Исмет Салим

7.

 

Решат Ахмедов Хасанов

8.

 

Мария Николаева Павлова

9.

 

Христо Василев Христов

10.

 

Георги Димитров Георгиев

11.

 

Димитър Петров Петров

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                                Светла Димитрова

 

                                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

РЕ/ЛТ

 

 

Всички решения