Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 44/2007-03-29

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 44

София, 29 март 2007 г.

 

ОТНОСНО:  регистриране на политическа партия "ГЕРБ" за

                        участие в изборите за избиране    на членове на

Европейския парламент от Република България

на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е заявление от Политическа партия "ГЕРБ", подписано от представляващия партията Цветан Генчев Цветанов - председател на Изпълнителната комисия, заведено под № 1 на 26.03.2007 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: заверено копие от решение от 15.03.2007 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, по ф.д. № 1545/2007 г. за първоначална регистрация на политическа партия "ГЕРБ", удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2007 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 1545/2007 г., нотариално заверена декларация от представляващия партията рег. № 4397 от 22.03.2007 г. на нотариус Ис. Фидосова, рег. № 112 на НК, с район на действие РС - Монтана, че партията като новорегистрирана няма внесени в Сметната палата финансови отчети за предходни години, нотариално заверен образец от подписа на представляващия партията, рег. № 4395 от 22.03.2007 г. на нотариус Ис. Фидосова, рег. № 112 на НК, с район на действие РС - Монтана, нотариално заверен образец от печата на партията рег. № 4396 от 22.03.2007 г. на нотариус Ис. Фидосова, рег. № 112 на НК, с район на действие РС - Монтана, декларация от представляващия партията до Сметната палата (вх. № 48-00-040 от 23.03.2007 г. по чл. 30 от ЗПП, преводно нареждане от 23.03.2007 г. за внесен безлихвен изборен депозит в размер 15 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 20 016 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № 14 от 21.03.2007 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия ГЕРБ за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България .

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "ГЕРБ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

НТ/ЛТ

 

Всички решения