Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 43/2007-03-29

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 43

София, 29 март 2007 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне

                        на политически партии, коалициите на политически партии и

инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 20 май 2007 г.

                       

На основание чл. 68 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на регистрираните за участие в изборите на 20 май 2007 г. на политически партии, коалиции на политическите партии и инициативни комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР:

1. Формите на предизборна кампания по БНТ и БНР са встъпителни клипове, агитационни клипове, заключителни клипове, хроники и диспути.

2. За всяка една от петте форми на предизборна кампания по БНТ и БНР се провежда отделен жребий.

 

Процедура:

3. Жребият се води от председателя на ЦИКЕП.

4. В една кутия се поставят 24 еднакви пликове, всеки от които съдържа името на един от членовете на ЦИКЕП, без плик с името на председателя й. Кутията се обозначава с надпис "ЦИКЕП".

5. В друга кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа наименованието на политическа партия, коалиция на политически партии и независим кандидат, регистрирани в ЦИКЕП, както е заявено. Кутията се обозначава "Партии, коалиции и независими кандидати".

6. Председателят на ЦИКЕП изтегля един плик от първата кутия  и обявява името на член на ЦИКЕП, който ще пристъпи към теглене на плик от втората кутия. След обявяване на името, пликът не се връща в първата кутия.

7. Определеният чрез жребия член на ЦИКЕП изтегля от втората кутия с надпис "Партии, коалиции и независими кандидати" плик, съдържащ наименованието на регистрирана политическа партия, коалиция на политически партии или независим кандидат. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на политическата партия, коалицията на политически партии или независимия кандидат или неговия инициативен комитет.

8. Процедурата се повтаря за всяка една от отделните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

9. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват регистрираните кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, на представители на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите на 20 май 2007 г., на представители на БНТ и БНР, представители на средствата за масово осведомяване.

Тегленето на жребия ще се извърши в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала "Света София". Датата и часът ще бъдат определени с решение на ЦИКЕП, което се оповестява по реда на ЗИЧЕПРБ.

.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

                                            

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ                             

 

БТ/ЛТ

Всички решения