Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 42/2007-03-29

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 42

София, 29 март 2007 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на номерата на

                        бюлетините на политическите партии, коалициите на

политически партии  и на независимите кандидати,

регистрирани в ЦИКЕП за участие в изборите

на 20 май 2007 г. 

На основание чл. 25, ал. 1, т.19 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

ЦИКЕП регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на номерата на бюлетините на политическите партии, коалициите на политически партии и независимите кандидати за гласуване в изборите на 20 май 2007 г.

1. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на един от членовете на ЦИКЕП, без плик с името на председателя й. Кутията се обозначава с надпис "ЦИКЕП".

2. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа наименованието на политическата партия, коалиция на политически партии или независим кандидат, регистрирани в ЦИКЕП, както е заявено, че се изписва върху бюлетината. Кутията се обозначава "Партии, коалиции и независими кандидати".

3. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните в ЦИКЕП партии, коалиции и независими кандидати. Кутията се обозначава "Номера".

4. Председателят на ЦИКЕП изтегля последователно два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИКЕП, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ЦИКЕП двата плика се връщат в първата кутия.

Ако бъде изтеглен плик с името на отсъстващ член на ЦИКЕП, пликът с неговото име не се връща в първата кутия и се изтегля нов плик от същата кутия.

5. Първият, определен чрез жребий член на ЦИКЕП, изтегля от втората кутия плик, съдържащ наименованието на политическата партия, коалиция на политически партии или независим кандидат.

6. Вторият, определен чрез жребий член на ЦИКЕП, изтегля от третата кутия плик, съдържащ поредния номер на бюлетината за партията, коалицията или независимия кандидат, определени по т. 5.

7. Процедурата по т.т. 4-6 се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИКЕП политически партии, коалиции на политически партии и независими кандидати за участие в изборите на 20 май 2007 г.

Така определените поредни номера на бюлетините за съответните партии, коалиции и независими кандидати са еднакви за цялата страна и за чужбина и се отпечатват върху бюлетините и на  протоколите на СИК и РИК.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват регистрираните кандидати за членове в Европейския парламент от Република България, на представители на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите на 20 май 2007 г., на представители на средствата за масово осведомяване.

Тегленето на жребия ще се извърши в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала "Света София". Датата и часът ще бъдат определени с решение на ЦИКЕП, което се оповестява по реда на ЗИЧЕПРБ.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

БТ/ЗТ

 

Всички решения