Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 29/2007-03-28

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 29

София, 28 март 2007 г.

ОТНОСНО: условията, реда и контрола за провеждане на

            предизборната кампания чрез средствата и формите

            на печатната и устната пропаганда и агитация

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1, т. 14 и 15 във връзка с чл. 23, ал. 5, чл. 60 - 64, чл. 65, ал. 1, чл. 66, ал. 1 и чл. 123 - 126 от Закона за избиране на членове за Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. Предизборната кампания се открива в 00,00 часа на 20.април 2007 г. и приключва до 24,00 ч. на 18 май 2007 г.

2. Не се допуска предизборна агитация от 00,00 ч. на 19 май 2007 г. до обявяване края на изборния ден за приключен от ЦИКЕП.

3. Предизборната кампания се води на български език.

4. Гражданите, партиите и коалициите на политически партии, инициативните комитети, кандидатите, както и техните застъпници могат да провеждат агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания и чрез средствата за масова информация.

5. Държавните и общинските служители, военнослужещите от Въоръжените сили, служителите на Министерството на вътрешните работи, съдиите, прокурорите и следователите не могат да провеждат предизборна агитация.

6. Лицата на изборна длъжност в синдикалните и работническите организации не могат да провеждат предизборна агитация на работните си места.

7. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите на политически партии и инициативни комитети могат да изготвят и разпространяват агитационни материали - плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали, като на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

8. Членовете на избирателните комисии не могат да носят отличителни знаци на партии и коалиции на политически партии и инициативни комитети и да извършват предизборна агитация за времето, за което са назначени.

9. Агитационните материали се поставят САМО на определените от кмета (кметския наместник) места, а на сгради и огради - след разрешение на собственика или управителя на имота.

10. Забранява се:

а) използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

б) използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

в) издаването и разпространението на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България;

г) унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения ред, до края на изборния ден;

д) поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, за времето от 00,00 ч. на 19 май 2007 г. до края на гласуването;

е) провеждането на предизборна агитация във военните поделения.

11. По решение на районната избирателна комисия, кметът на общината, района или кметството (кметския наместник) при необходимост със съдействието на органите на МВР премахва или изземва агитационните материали, поставени в нарушение на закона. В изборния ден премахването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

12. Министърът на отбраната съвместно с ЦИКЕП определя реда, по който наборните военнослужещи се запознават с програмите на партиите, коалициите на политически партии и на кандидатите.

Командирите на поделенията осигуряват на наборните военнослужещи свободен достъп до печата, радиото и телевизията и интернет в свободното време, а така също и в рамките на гарнизонните отпуски и достъп до други прояви на предизборната кампания в населеното място, където е разположен гарнизонът.

13. Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не могат да се огласяват, преди да е обявен краят на изборния ден.

14. Печатните издания предоставят едни и същи условия и цени за платени публикации на всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети. Тарифите се обявяват най-късно до 9 април 2007 г.

Всяка публикация се извършва при условията на предварително заплащане преди публикуването й в съответното печатно издание.

15. Главният редактор на ежедневник или периодично издание, публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на кандидата, е длъжен в първия брой след получаването на отговор да го публикува на същото място и със същия шрифт и без коментар. Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

16. За допуснатите нарушения се налагат санкции по реда на чл. 123 - 126 от ЗИЧЕПРБ.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

РН/ЛТ

 

Всички решения