Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 28/2007-03-28

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 28

София, 28 март 2007 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели с физически увреждания

           на опорно-двигателния апарат или с увреждане на

                        зрението

           

На основание чл. 25, ал.1, т.1, чл. 26, ал. 1, т. 6, чл. 83, чл. 95, ал. 2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6, и чл. 96, от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи и секцията на избирател с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат (със затруднено придвижване или ползване на лично техническо помощно средство) или на избирател с увреждане на зрението се намира на някой от високите етажи, избирателят може да гласува в избирателна секция, която се намира на първия етаж (партера), изрично посочена с решение на районната избирателна комисия.

2. В сградата по т. 1 задължително се обособява поне една секция на първия етаж (партера) за избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и със зрителни увреждания, която да е с най-малко избиратели по основен избирателен списък.

3. Пред избирателната секция по т. 1 се поставя табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение (Приложение № 1 към решението).

Табелата и обозначителните знаци се поставят на видимо място и задължително на входа на сградата, така че да насочват избирателите с физически увреждания към секцията по т. 1.

Табелата и обозначителните знаци да бъдат достатъчно големи и с шрифт, контрастен на фона на знака.

4. Избирателят с физически или зрителни увреждания удостоверява самоличността си с документ за самоличност пред СИК по т.1.

Избирател с физически или зрителни увреждания може да гласува и в избрана от него подходяща секция. В този случай той се вписва в допълнителния избирателен списък на секцията, като декларира писмено, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. (Приложение № 47 от изборните книжа.)

5. Когато избирателят е с такова физическо увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.

Член на комисията не може да бъде придружител.

При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

Трите имена (собствено, бащино и фамилно) и ЕГН на придружителя се вписват в графата "Забележки" на избирателния списък от член на комисията.

Когато физическото или зрително увреждане не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва "Гласувал". Това обстоятелство се отбелязва в графа "Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.

6. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

7. Не се разрешава на едно лице да бъде придружител на повече от двама избиратели.

8. Районните избирателни комисии следят за осигуряване на условия за гласуване на избирателите с физически и зрителни увреждания, като за целта взаимодействат с областните и общинските администрации.

9. Не по-късно от 11 май 2007 г. общинските администрации уведомяват РИК за предприетите от тях мерки, позволяващи на избирателите с физически и зрителни увреждания да се придвижват и гласуват в изборния ден.

10. Не по-късно от 12 май 2007 г. РИК оповестява чрез масовия печат, чрез местния печат и по друг подходящ начин (местни радиовъзли, кабелни телевизии, радиоточки, поставяне на обяви на публични и общодостъпни места и др.):

- къде се намират специализираните секции за гласуване на хората с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и зрителни увреждания;

- телефони и адреси на фирми, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

- от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

11. Районните избирателни комисии съвместно с кметовете на общини и кметовете на кметства определят мерките за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите пред сградите по т. 1 за запазване на паркоместа; за изграждане на тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20) с двустранни бариери, предпазващи от изпадане (Приложение № 2 към решението); за изграждане на временни рампи от твърд материал; за изграждане на кабини за гласуване в секцията по т. 1 с размери не по-малко от 210 см на 170 см, а разположението на плота - не по-ниско от 85 см от височината на пода, и вход - не по-малък от 90 см (Приложение № 3 към решението).

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

МГ/ЗТ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Приложение № 1

 

 

 

Международен символ "Инвалид"

 

                                                                Приложение № 2

 

 

 

 

 

 

Тротоарни и стълбищни рампи

Приложение № 3

 

Необходима площ за пълно

завъртане на инвалидна количка

Всички решения