Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 27/2007-03-28

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

__________________________________________________________

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 27

София, 28 март 2007 г.

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на

социологически проучвания в изборния ден

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 21 и чл. 65 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И :

 

1. Резултатите от социологическите проучвания, извършвани в изборния ден, могат да се оповестяват след обявяване края на изборния ден от ЦИКЕП.

2. Интервюта с гласували избиратели се провеждат извън сградите, в които се помещават избирателните секции, когато това не създава затруднения за изборния процес.

 3. До 4  май 2007 г..  включително агенциите, които ще извършват проучвания в деня на изборите, следва да представят в ЦИКЕП:

-  заявление;

- удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено след датата за насрочване на изборите - Указ № 66 на Президента на Република България (ДВ, бр. 21 от 9 март 2007 г.);

- инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден (в запечатан плик);

- образец от отличителния знак на анкетьорите;

- кратко описание на опита за провеждане на социологически проучвания.

ЦИКЕП с решение дава разрешение за провеждане на социологически проучвания.

4. До 9 май 2007 г. включително агенциите, получили разрешение да извършват проучвания в деня на изборите, представят в ЦИКЕП:

-  списък на анкетьорите по секции за цялата страна;

-  списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

5. Агенциите, провеждащи проучвания в деня на изборите, представят в РИК до 19 май 2007 г. включително:

- списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетиране, заверен от ЦИКЕП , на територията на РИК;

- списък на анкетьорите по секции на територията на РИК;

- образец от отличителния знак на анкетьорите.

6. Анкетьорите са длъжни да носят отличителен знак, съдържащ лична снимка, трите имена, служебен номер, името на агенцията, подпис на управителя и печат на агенцията, за която работят.

7. Информацията по т. 4 и т. 5 е само за служебно ползване на ЦИКЕП и РИК.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

АА/ЗТ

 

Всички решения