Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 257/2007-05-28

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 257

София, 28 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: определяне реда за проверка за

                        двойно гласуване

На основание на чл. 25, ал. 1, т. 25 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

1. Задължава общинските администрации да предоставят избирателните списъци от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството и териториалните й звена срещу приемно-предавателна разписка, подписана от упълномощени представители на ГД "ГРАО" и на общинската администрация, не по-късно от 4 юни 2007 г. За предоставените списъци кметовете на общини уведомяват областните управители, като последните своевременно информират ЦИКЕП.

2. Възлага на Министерството на външните работи да изиска от ръководителите на дипломатическите представителства да изпратят незабавно оригинал или копие на избирателните списъци на гласувалите български граждани в чужбина с цел предоставянето им за извършване на проверка за двойно гласуване от ГД "ГРАО" в срок не по-късно от 10 юни 2007 г.

3. Проверката се извършва за всички гласували съобразно избирателните списъци в страната и в чужбина в следната последователност:

3.1. Въвеждане на ЕГН и визуален контрол на данните за всички дописани лица в основните и в допълнителните избирателни списъци част І от страната.

3.2. Въвеждане на ЕГН и визуален контрол на данните за всички лица, които са гласували в чужбина.

3.3. Въвеждане на данните от избирателните списъци част ІІ за гражданите на Европейския съюз, които са гласували на 20 май 2007 г.

3.4. Проверка за наличие на лица, срещащи се повече от един път сред въведените по т. 3.1, 3.2 и 3.3.

3.5. Изготвяне на обобщен списък по т. 3.1 и 3.2 в електронен вид. Проверка за наличие на положен подпис в отпечатаните избирателни списъци. Отразяване в електронния списък на гласувалите повече от един път лица.

3.6. Изготвяне на копия от страниците на избирателните списъци с положените подписи от лицата по т. 3.4 и 3.5.

3.7. Изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИКЕП с приложени копия от избирателните списъци.

4. Изготвяне на списък с лица, които са гласували, но не са имали избирателни права съгласно чл. 42 от Конституцията на Република България.

5. След извършване на проверката ГД "ГРАО" при МРРБ се задължава да върне получените избирателни списъци на съответния орган, от който са получени, по т. 1 и 2 от това решение.

 

Копие от решението да се изпрати до Министерството на държавната администрация и административната реформа, ГД "ГРАО" при МРРБ, областните управители, кметовете на общини и Министерството на външните работи.

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                  Светла Димитрова

         

                                              СЕКРЕТАР: 

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

 

Всички решения