Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 249/2007-05-20

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 249

София, 20 май 2007 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 36 от 20.05.2007 г.

                        на РИК - Монтана

 

Постъпила е жалба с вх. № 161 от 20.05.2007 г., подадена от Костадин Александров Костов, упълномощен представител на Коалиция за България - Монтана, с пълномощно № 172 от 23.03.2007 г., срещу решение № 36 от 20.05.2007 г. на РИК - Монтана.

В жалбата се поддържа неправилност на приетото от РИК - Монтана, решение № 36. Обжалваният акт на РИК - Монтана, е постановен по повод сигнал на същото лице, в който се твърди, че в кв. "Огоста" - Монтана, в клуба на НДСВ се раздават кафета и напитки, агитират гласоподавателите и ги придружават да гласуват до секция № 46 за НДСВ, като свидетели на тези неправомерни действия са Пламен Дочев и Илия Господинов. В жалбата се сочи, че РИК - Монтана, без да проверят тези обстоятелства, се произнася, като оставя жалбата без уважение.

След служебна проверка на атакуваното с жалбата решение на РИК - Монтана, ЦИКЕП приема, че същото е правилно и законосъобразно.

Жалбата на Костадин Костов до председателя на РИК - Монтана, е немотивирана. В нея конкретно не се съдържат данни за извършено нарушение на закона. Същата фактически се състои от три изречения, като само в едно от тях се споменава неопределено за извършено нарушение в изборния ден.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България приема, че в изборния ден районните избирателни комисии не са в състояние да проверяват всички немотивирани жалби, а само при наличие на достатъчно доказателства те могат да реагират. В случая РИК - Монтана, е била достатъчно ангажирана със задълженията си по чл. 26, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ и подобни сигнали не би могла и не е длъжна да проверява.

Поради изложените съображения и на основание чл. 25, ал. 1, т. 12 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Костадин Александров Костов, упълномощен представител на Коалиция за България - Монтана, срещу решение № 36 от 20.05.2007 г. на РИК - Монтана.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

КР/ЛТ

 

Всички решения