Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 248/2007-05-20

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 248

София, 20 май 2007 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 153 от 20.05.2007 г.

                        на РИК - Хасково

 

 

Постъпила е жалба с вх. № 07 от 20.05.2007 г., подадена от Мехмед Юмер Атаман - председател на Областния съвет на ДПС - Хасково, срещу решение № 153 от 20.05.2007 г. на РИК - Хасково.

В жалбата не се съдържа обосновка на  неправилността на приетото от РИК -Хасково, решение. Обжалваният акт на РИК - Хасково, е постановен по повод жалба на същото лице, в която се поддържа, че в секционни избирателни комисии № 82 и 83 в община Хасково подредбата на бюлетините за отделните листи в таблата с образците на бюлетините, поставени пред изборните помещения, не съвпада с тази на бюлетините в избирателната кабина. Визира се нарушение на Методическите указания на ЦИКЕП (глава ІІІ, част "Места за гласуване", т. 4, буква "а").

След служебна проверка на атакуваното с жалбата решение на РИК - Хасково, ЦИКЕП приема, че същото е законосъобразно. В мотивите му правилно се посочва, че ЗИЧЕПРБ не поставя изискване за начин на подреждане на бюлетините "образци", поставени на таблото пред избирателната секция, както и за пълно съвпадение между него и подреждането на бюлетините в кабината за гласуване. В Методическите указания на ЦИКЕП се въвежда задължение при подреждането на бюлетините да се спазва поредността на номерацията на отделните листи, означена в горния ляв ъгъл на всяка бюлетина. След като това условие е удовлетворено, жалбата се явява неоснователна.

 

Поради изложените съображения и на основание чл. 25, ал. 1, т. 12 и чл. 26, ал.3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Мехмед Юмер Атаман - председател на Областния съвет на ДПС - Хасково, срещу решение № 153 от 20.05.2007 г. на РИК - Хасково.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

ЦЧ/ЛТ

 

Всички решения