Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 24/2007-03-23

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 24

София, 23  март 2007 г.

 

ОТНОСНО: образуване на избирателни секции на

плавателни съдове и гласуване на екипажите

На основание чл. 25, ал.1, т.1 и т.2, чл. 36, ал.1 и ал.2, чл. 46, ал.5 и ал.6, чл. 47 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

                                             Р Е Ш И :

1. На плавателните съдове под български флаг, които напускат страната до 19,00 ч. на 19 май 2007 г., се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 20 избиратели.

Избирателните секции се образуват от капитаните на плавателните съдове.

2. Кметовете на общините по местопребиваване на плавателните съдове преди отплаването им утвърждават номерата на образуваните секции по т. 1 в съответствие с Решение № 7 от 16 март 2007 г. на ЦИКЕП.

3. Секционните избирателни комисии на секциите по т. 1 се назначават от районната избирателна комисия по местопребиваване на плавателните съдове преди отплаването им по предложение на капитана.

4. Избирателните списъци за секциите на плавателните съдове се съставят от капитана на плавателния съд.

Капитанът на плавателния съд уведомява органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за лицата, включени в списъка, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.

5. Районните избирателни комисии по местопребиваване на плавателните съдове преди отплаването им снабдяват секционните избирателни комисии на плавателните съдове с бюлетини, пликове, изборни книжа и други необходими материали.

Бюлетини, пликове, изборни книжа и други необходими материали се получават от капитаните на плавателните съдове.

6. Избирателите, гласуващи в секциите на плавателните съдове, удостоверяват самоличността си с моряшки паспорт.

7. Резултатите от гласуването се предават посредством радиовръзка на параходствата, а чрез тях на съответната районна избирателна комисия.

Резултатите, предавани чрез радиограма, трябва да съдържат всички числови данни по протокола на секционната избирателна комисия (приложения № 49 и 50  от изборните книжа).

8. Получените резултати от гласуването се прибавят към резултатите за съответния избирателен район, в който е образувана секцията.

9. Районните избирателни комисии включват в базата данни при компютърната обработка секционните протоколи, изпратени чрез радиограми от плавателните съдове.

10. Изборните книжа и материали от гласуването на плавателни съдове под българско знаме се изпращат на ЦИКЕП и се съхраняват до следващите избори.

11. Решението да се съобщи на Министерството на транспорта.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

МГ/ЗТ

 

 

 

 

 

 

 

Всички решения