Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 234/2007-05-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 234

София, 16 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидата за член

на Европейския парламент от Република България

Стефан Антонов Софиянски

 

 

Постъпило е заявление вх. № 427 от 16.05.2007 г. от Стефан Антонов Софиянски - кандидат за член на Европейския парламент от Република България от листата на ПП "Съюз на свободните демократи", с което се заявява писмено искане да бъдат регистрирани като негови застъпници 69 лица съгласно приложен списък на хартиен и магнитен носител. Посочени са трите имена и ЕГН на заявените лица като застъпници.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Стефан Антонов Софиянски от листата на ПП "Съюз на свободните демократи" 69 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ЕЧ/ЗТ

Всички решения