Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 231/2007-05-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 231

София, 16 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидата за член

на Европейския парламент от Република България

Стефан Петров Личев

 

 

Постъпило е заявление вх. № 423 от 16.05.2007 г. от Стефан Петров Личев - кандидат за член на Европейския парламент от Република България от листата на коалиция "Земеделски Народен съюз", с което се заявява писмено искане да бъдат регистрирани като негови застъпници 150 лица съгласно приложен списък на хартиен и магнитен носител. Посочени са трите имена и ЕГН на заявените лица като застъпници.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Стефан Петров Личев от листата на коалиция "Земеделски народен съюз" 150 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РЕ/КП

Всички решения