Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 23/2007-03-23

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№  23

София,  23 март 2007 г.

 

ОТНОСНО: определяне на условията и реда за образуване на избирателни

секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове,

домове за стари  хора и други такива, както и в местата за

изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за

задържане под стража

               На основание чл. 25, ал.1, т.1 и т. 2, чл. 36, ал.1 и ал.2, чл. 37, чл. 46, ал.5, ал.6 и ал. 7 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И :

1. В лечебните и здравните заведения, почивните домове, домовете за стари хора и други такива, както и в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража, в които се намират лица, спрямо които няма влязла в сила присъда, се образуват избирателни секции при наличието на не по-малко от 20 избиратели.

2. Избирателните секции по т. 1 се образуват от ръководителите на заведенията и домовете и на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

Ръководителите незабавно уведомяват кмета на общината, на чиято територия се намират заведението, домът или мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, за образуваните избирателни секции.

3. Кметовете на общините, на чиято територия са образувани избирателните секции по т. 1, утвърждават номерата им в съответствие с Решение № 7 от 16 март 2007 г. на ЦИКЕП.

4. Районните избирателни комисии назначават съставите на секционните избирателни комисии по т. 1 по предложение на кметовете на общини след проведени консултации с парламентарно представените партии и коалиции.

5. Избирателните списъци за гласуване в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива се съставят от ръководителя на заведението или дома въз основа на представени документи за самоличност.

Не по-късно от 17,00 ч. на 18 май 2007 г. ръководителите на заведенията и домовете уведомяват за включените в списъка лица органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за лицата, включени в списъка, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък по факс, с препоръчано писмо или по друг подходящ начин.

6. Избирателните списъци за гласуване в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража се съставят от съответния ръководител, като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда, се установява от личните им дела.

Не по-късно от 17,00 ч. на 18 май 2007 г. ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража уведомяват за включените в списъка лица органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за лицата, включени в списъка, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък по факс, с препоръчано писмо или по друг подходящ начин.

7. Решението да се съобщи на кметовете на общини, а чрез тях и на съответните ръководители на лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и на ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража, които се намират на територията на общината.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

МГ/ЗТ

 

 

 

 

 

 

Всички решения