Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 224/2007-05-15

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 224

София, 15 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

 

Постъпило е заявление вх. № 400 от 15.05.2007 г. от Константин Димитров Тренчев - представляващ КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, с което се заявява писмено искане да бъдат регистрирани застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ съгласно приложен списък на хартиен и магнитен носител.  Посочени са трите имена и ЕГН на заявените лица като застъпници.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения №   16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България       Константин Димитров Тренчев от листата на КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 823 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България       Здравка Владимирова Кръстева от листата на КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 45 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България       Божидар Николов Томалев от листата на КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 24 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

АГ/ЛТ

Всички решения