Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 223/2007-05-15

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 223

София, 15 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

 

Постъпило е заявление вх. № 401 от 15.05.2007 г. от Димитър Кинов Стоянов, Николай Цвятков Николов и Славчо Пенчев Бинев - кандидати за членове на Европейския парламент от Република България от листата на ПП "АТАКА", с което се заявява писмено искане да бъдат регистрирани като техни застъпници лица съгласно приложени списъци на хартиен и магнитен носител. Посочени са трите имена и ЕГН на заявените лица като застъпници.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения №   16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Димитър Кинов Стоянов от листата на ПП "АТАКА" 111 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Николай Цвятков Николов от листата на ПП "АТАКА" 7 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Славчо Пенчев Бинев от листата на ПП "АТАКА" 23 лица по приложен към заявлението списък, съставляващ неразделна част от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ИМ/КП

Всички решения