Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 22/2007-03-23

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 22

София, 23  март 2007 г.

 

 

 

ОТНОСНО: изготвяне на списъците на избиратели, подкрепящи

                     регистрацията на партия, коалиция  на

                     политически партии и независим кандидат

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 50, ал.1, 4, 5, 6 ,7 и  чл. 53, ал. 2 и ал. 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И :

І. Списъците   на избиратели, подкрепящи  регистрацията на партия и коалиция  на политически партии

1. Списъкът на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия или коалиция на политически партии следва да съдържа името (собствено, бащино и фамилно), единният граждански номер /ЕГН/ или личен номер на чужденец/ЛНЧ/ на лицата по чл.4, ал.2  от ЗИЧЕПРБ и саморъчен подпис на избирателя подкрепящ регистрацията (Приложение № 18  и № 20 от изборните книжа).

2. За регистрация на политическа партия списъкът по т. 1 от решението следва да е от  не по-малко от 15 000 избиратели, а за регистрация на коалиция на политически партии  - не по-малко от 20 000 избиратели.

ІІ. Подписка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

1. Списъкът на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат следва да съдържа:

 а) за избирателите, български граждани - име (собствено, бащино и фамилно), единен граждански номер, постоянен адрес и саморъчен подпис на избирателя, подкрепящ подписката;

   б) за избирателите, граждани на държавите-членки на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България - имената (по документ за самоличност),  личен номер на чужденец /ЛНЧ/ на лицата по чл.4, ал.2  от ЗИЧЕПРБ,  адрес на пребиваване и саморъчен подпис на избирателя, подкрепящ регистрацията. (Приложение № 29 от изборните книжа).

2. За регистрацията на независим кандидат списъкът  следва да е от не по-малко от 10 000 избиратели.

3. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет, който носи отговорност по смисъла на Наказателния кодекс за верността  на положените  пред него подписи.

 4.  Всеки избирател може да участвува само в една подписка.

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

РН/ЗТ

 

Всички решения