Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 211/2007-05-10

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 211

София, 10 май 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: жалба от Тодор Джамбов против решение № 22 от

7.05.2007 г. на РИК - Пазарджик

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 315 от 9.05.2007  г., от Тодор Иванов Джамбов - председател на Общинския предизборен щаб на ПП "НДСВ" за община Пазарджик, против решение № 22 от 7.05.2007 г. на РИК - Пазарджик, в която се поддържа, че решението е неоснователно, немотивирано и незаконосъобразно, противоречащо на морала и добрите нрави. Жалбоподателят моли за отмяна на обжалваното решение.

След като се запозна със съдържанието на атакувания акт на РИК - Пазарджик, ЦИКЕП констатира, че се касае за решение, което не представлява административен акт, подлежащ на проверка и контрол по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ. С това решение РИК - Пазарджик, не се произнася по въпроси от категорията на визираните в разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1 - 11 от ЗИЧЕПРБ. Атакуваното с жалбата решение не представлява акт или действие на РИК - Пазарджик по смисъла на. 25, ал. 1, т. 12 от ЗИЧЕПРБ, тъй като неговият предмет не засяга законосъобразността на изборния процес.

На това основание ЦИКЕП приема, че жалбата е заявена в срок и от оправомощено за това лице, но поради естеството на обжалвания с нея акт е недопустима.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 26, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Тодор Иванов Джамбов - председател на Общинския предизборен щаб на ПП "НДСВ" за община Пазарджик, против решение № 22 от 7.05.2007 г. на РИК - Пазарджик.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

ЦЧ/КП

 

Всички решения