Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 21/2007-03-23

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 21

София, 23 март 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: съставяне, обявяване и поправка на избирателните списъци

за гласуване на територията на Република България

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1, чл. 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, чл. 46, ал. 9, 10 и 11, чл. 91, чл. 93, ал. 3, чл. 96, ал. 3 и § 1, т. 1, 2, 3, 4 и 10 от Допълнителните разпоредби  от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

Гласуването в Република България се извършва въз основа на избирателни списъци.

СЪСТАВЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СИСЪЦИ

1. Избирателните списъци се съставят от общинската администрация по населени места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно кмета на кметство или кметския наместник и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета на района и секретаря на района.

Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

2. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция.

3. В избирателните списъци имената на избирателите се вписват по азбучен ред.

4. Списъците се съставят на български език.

5. Избирателният списък се състои от две части. Част I се съставя по постоянния адрес на гражданите на Република България. Част II се съставя въз основа на подадените декларации по чл. 30 от ЗИЧЕПРБ от гражданите на държавите - членки на Европейския съюз, по заявените от тях адреси в Република България (адреси на пребиваване) не по-късно от 9.04.2007 г.

6. В част I на списъка в отделни обособени графи се вписват имената на избирателите, граждани на Република България, по азбучен ред, според буквата, с която започва собственото им име, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес (в случаите на направено искане от избирателя по чл. 40, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ), видът и номерът на документа за самоличност (лична карта или личен зелен паспорт за гражданите, родени до 31.12.1931 г. съгласно § 9а от ПЗР на Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС) и се обособяват графи "Подпис на избирателя" и "Забележки".

Имената на избирателите се вписват в последователност - собствено, бащино и фамилно име.

7. В част І на списъка се вписват всички български граждани, които отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ.

8. В част ІІ на списъка въз основа на подадените декларации по чл. 30 от закона (Приложение № 11 от изборните книжа) в отделни графи се вписват имената на избирателите по азбучен ред (според буквата, с която започва собственото им име), данни за гражданството им на държава членка на Европейския съюз, номерът на документа за самоличност - лична карта или паспорт, номерът на удостоверението за пребиваване в Република България и датата на регистрацията, посочена в него, адресът на пребиваване в Република България и се обособяват и още две графи "Подпис на избирателя" и "Забележки".

9. Органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ в срок до 19 април 2007 г. изпращат копие от част ІІ на избирателните списъци на министъра на външните работи, за което уведомява ЦИКЕП. Към копията от избирателните списъци се прилага и списък с имената на избирателите, включени в тях, на съответния език, както са изписани в т. 7 от декларацията по чл. 30 от ЗИЧЕПРБ (Приложение № 11 от изборните книжа).

Министърът на външните работи уведомява по дипломатически път съответните държави-членки за техните граждани, включени в избирателните списъци в Република България, за което уведомява ЦИКЕП.

10. По искане на органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ Министерството на външните работи извършва проверка на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ, за което уведомява ЦИКЕП.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

11. Част І от избирателния списък се отпечатва централизирано въз основа на националния регистър на населението от ГД "ГРАО" при МРРБ.

Част ІІ се отпечатва централизирано от ГД "ГРАО" при МРРБ въз основа на надлежно заверени копия от списъците, съставени от органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ, въз основа на данните от декларациите по чл. 30 от ЗИЧЕПРБ, подадени от гражданите на държавите -  членки на Европейския съюз, които отговарят на изискванията на чл. 4, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗИЧЕПРБ.

ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

12. Избирателните списъци се обявяват от органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ на видно място в района на съответната избирателна секция.

Единният граждански номер и номерът на документа за самоличност не се обявяват. Обявяват се само имената на избирателите и адреса им.

Част І от избирателните списъци се обявява не по-късно от 9 април 2007 г., а част ІІ - не по-късно от 24 април 2007 г. (Приложение № 1 от изборните книжа).

13. Когато в предходните шест месеца преди изборния ден бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищният комплекс или номерацията на жилищната сграда, общинската администрация изготвя списък на промените, които се предоставя на СИК.

ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

14. От избирателните списъци се заличават имената на избирателите, които:

- до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали;

- не по-късно от 5 май 2007 г. са заявили, че ще гласуват по настоящ адрес. Данните за тях се подават от органа по чл. 28, ал. 1 по настоящия адрес на избирателя на ГД "ГРАО" при МРРБ не по-късно от 7 май 2007 г. за заличаване от списъка по постоянен адрес;

- не по-късно от 5 май 2007 г. са подали молба за издаване на удостоверение за гласуване на друго място. Данните от тях се подават от органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ по постоянен адрес на избирателя на ГД "ГРАО" при МРРБ не по-късно от 7 май 2007 г. за заличаване от списъка по постоянен адрес;

- изтърпяват наказание лишаване от свобода. Данните от тях се подават до 20 март 2007 г. и до 4 май 2007 г. от Главна дирекция "Изтърпяване на наказание" на Министерството на правосъдието до ГД "ГРАО" при МРРБ;

- имат настоящ адрес в държава, която не е член на Европейския съюз към датата на съставяне на списъка;

- са заявили, че ще гласуват в чужбина. Данните за тях се подават от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства до Министерството на външните работи. Министерството на външните работи изпраща на ГД "ГРАО" при МРРБ обобщените данни от всички държави не по-късно от 4 май 2007 г.;

- са включени в избирателните списъци на лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и на плавателни съдове под българско знаме. Данните за тях се изпращат от ръководителя на заведението или дома, или от капитана на плавателния съд до органа по чл. 28,ал. 1 от ЗИЧЕПРБ по постоянния им адрес за заличаване от избирателните списъци по постоянен адрес;

- са наборни военнослужещи във въоръжените сили и са вписани в избирателните списъци на най-близката до военното поделение избирателна секция. Министерство на отбраната до 25 март и до 4 май 2007 г. изпраща до ГД"ГРАО" при МРРБ данни за наборните военнослужещи за автоматизирано изключване от избирателните списъци по постоянния им адрес;

- наборните военнослужещи, които са излезли в отпуск след предаване на списъка по чл. 33, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ и ще бъдат в отпуск и в изборния ден, се заличават от избирателните списъци, в които са включени от органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ, извършил вписването им, след уведомяване от командира на поделението.

15. Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им - с хоризонтална черта, прокарана през името и другите данни за избирателя, но така, че те да могат да се четат.

ДОПИСВАНЕ И ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СИСЪЦИ

16. До предаване на списъците на СИК органът по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ извършва дописване на имената на граждани, които имат право да гласуват в съответната секция, и са пропуснати.

Дописването се извършва по писмено искане на избирателя (Приложение № 3 от изборните книжа).

17. Имената на лицата с настоящ адрес на територията на държава, която не е член на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци от органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ след представяне на декларация, че са живели най-малко 60 дни през последните три месеца в Република България или в друга държава -  членка на Европейския съюз, и не са гласували на същите избори за Европейски парламент (Приложение № 10 от изборните книжа) и представят документ за самоличност за справка.

18. На вписване в избирателните списъци подлежат и лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от право да избират в държавата - членка на Европейския съюз, на която са граждани.

Вписването се извършва от органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ след представяне на съответните документи.

19. Органът по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ вписва отново в избирателните списъци, от които са били заличени българските граждани, които живеят в друга държава - членка на Европейския съюз, когато са се завърнали в страната след представяне на документ за самоличност и декларация, че са живели най-малко 60 дни през последните три месеца в друга държава - членка на Европейския съюз, и не са гласували в същите избори за Европейски парламент (Приложение № 48 от изборните книжа).

20. Отказът за заличаване, вписване или дописване се съобщава на заявителя незабавно. Отказът може да бъде обжалван пред районния съд в двудневен срок от съобщението. Съдът разглежда жалбата в двудневен срок от постъпването и се произнася незабавно. Жалбата се разглежда в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И

ГРЕШКИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

21. Отстраняването на непълноти и грешки от избирателния списък се извършва от органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ след подаване на писмено заявление до кмета на общината, района или кметството, но не по-късно от 12 май 2007 г. (Приложение № 4 от изборните книжа).

Заявлението се разглежда в двудневен срок от постъпването му. Кметът се произнася по него с мотивирано решение, което се обявява незабавно на публично място, като върху него длъжностното лице от общинската администрация отбелязва датата и часа на обявяването.

22. Решението на кмета може да бъде обжалвано в двудневен срок от обявяването му пред районния съд. Районният съд разглежда жалбата в двудневен срок от постъпването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета. Съдът обявява решението си незабавно. Решението е окончателно.

23. Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ СЪСТАВЯНЕ

НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

24. Списъците на наборните военнослужещи във въоръжените сили се съставят и подписват от командирите на поделенията и се изпращат от тях на кмета на общината, района или кметството, на територията на които се намира най-близката до военното поделение избирателна секция, за вписването на включените в тях избиратели в списъците на тази секция не по-късно от 4 април 2007 г.

25. Избирателни списъци се съставят и в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и на плавателни съдове под българско знаме от ръководителя на заведението, дома, съответно капитана на плавателния съд в срок до 18 май 2007 г. В същия срок ръководителите на тези заведения и домове и капитаните на плавателните съдове под българско знаме уведомяват органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ по постоянния адрес на лицата, включени в списъка, за да бъдат заличени от списъците по постоянен адрес преди предаването на СИК. Уведомяването може да се извърши и по телефон, факс или друг подходящ начин.

26. Избирателни списъци се съставят и в местата за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане от техните ръководители. В тези списъци се включват лицата, по отношение на които няма влязла в сила присъда.

ВПИСВАНИЯ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

27. В изборния ден СИК вписва в основния избирателен списък под чертата:

- пропуснатите избиратели след направено устно искане до СИК и представяне на валиден документ за самоличност - лична карта или зелен паспорт за лицата, родени до 31.12.1931 г. съгласно § 9а от ПЗР на ЗБДС;

- наборните военнослужещи, които са в отпуск в изборния ден, намират се в населеното място по постоянния си адрес, ако са били заличени;

- гражданите, които са били заличени, защото имат настоящ адрес на територията на държава, която не е член на Европейския съюз, след представяне на документ за самоличност и декларация, че са живели постоянно най-малко 60 дни през последните три месеца в Република България или друга държава - членка на Европейския съюз, и не са гласували в същите избори за Европейски парламент (Приложение № 10 от изборните книжа);

- българските граждани, живеещи в друга държава - членка на Европейския съюз, когато в изборния ден се намират в страната, се вписват от СИК по постоянния им адрес в избирателния списък след представяне на документ за самоличност и декларация, че са живели постоянно най-малко 60 дни през последните три месеца в друга държава - членка на Европейския съюз, и не са гласували в същите избори за Европейски парламент (Приложение № 48 от изборните книжа), ако са били преди това заличени от избирателния списък;

- лицата, които са служебно заети в произвеждането на изборите като членовете на СИК, охраната на секциите могат да гласуват в същата избирателна секция и се вписват под чертата в основния избирателен списък (в допълнителната страница на основния избирателен списък) - част І, след представяне на документ за самоличност и декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. (Приложение № 45 от изборните книжа).

28. В изборния ден в допълнителния избирателен списък се вписват:

- избирателите, които гласуват с удостоверение за гласуване на друго място, след представяне на удостоверението и документ за самоличност (лична карта или зелен паспорт за гражданите, родени до 31.12.1931 г., съгласно § 9а от ПЗР на ЗБДС). Удостоверението се прилага към допълнителния избирателен списък и става неразделна част от него;

- избирател с физически или зрителни увреждания - след представяне на документ за самоличност и подаване на декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. (Приложение № 47 от изборните книжа).

- избирател - ученик или студент, когато се обучава в населено място, различно от постоянния му адрес, се вписва след представяне на документ за самоличност (лична карта), надлежно заверена за съответната година ученическа книжка или надлежно заверена за съответния семестър студентска книжка и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 46 от изборните книжа).

  29. Отказът на СИК да извърши дописването или вписването подлежи на обжалване пред РИК, която се произнася по жалбата незабавно.

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

РС,АГ/ЛТ

 

 

Всички решения