Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 208/2007-05-09

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 208

София, 9 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

 

Постъпило е заявление вх. № 297 от 8.05.2007 г. от Константин Стефанов Димитров - кандидат за член на Европейския парламент от Република България от листата на ПП "Демократи за силна България", с което се заявява писмено искане да бъдат регистрирани като негови застъпници 3659 лица съгласно приложен списък на хартиен и магнитен носител. Посочени са трите имена и ЕГН на заявените лица като застъпници.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Константин Стефанов Димитров от листата на ПП "Демократи за силна България" 3659 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1, съставляващ неразделна част от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ЕЧ/КП

 

Всички решения