Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 202/2007-05-08

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 202

София, 8 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: жалба вх. № 275 от 7.05.2007 г. за назначаване

                        членове на секционни избирателни комисии

на територията на община Генерал Тошево

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 275 от 7.05.2007  г., от Марияна Йосифова Профирова - упълномощен представител на коалиция "Обединени демократични сили", против решение № 6 от 23.04.2007 г. на РИК - Добрич, за назначаване на членове на секционни избирателни комисии на територията на община Генерал Тошево.

В жалбата се твърди, че в писменото предложение на коалиция "ОДС" за съставите на СИК са посочени 32 представители, но само 11 от тях са назначени на длъжности, които са поискани, а останалите 21 предложени са назначени в състави и на длъжности по виждане на кмета.

Жалбоподателката твърди, че кметът е провел политическите консултации с всеки представител поотделно, а не общо, каквато е наложената практика.

Към жалбата са приложени:

- предложение от кмета на община Генерал Тошево за назначаване на членове на СИК на територията на общината заедно с подробно описание съставите на СИК;

- покана до политическите сили и пълномощни на участниците в преговорите;

- протокол № 3 от 23.04.2007 г. от проведеното заседание на РИК - Добрич;

- решение № 6 от 23.04.2007 г. на РИК - Добрич;

- приложение № 5 за назначени състави на СИК в община Генерал Тошево заедно с решение № 6 от 23.04.2007 г. на РИК - Добрич.

След обсъждане на цитираните приложения и запознаване със съставите на назначените от РИК - Добрич, секционни избирателни комисии ЦИКЕП констатира:

Заявителката на жалбата Марияна Йосифова Профирова е надлежно овластена от законните представители на коалиция "ОДС", което се установява от приложените пълномощни, в които се включва и правото й да участва при съставянето на секционните избирателни комисии и да поддържа внесените от коалиция "ОДС" предложения за включването на представители на тази коалиция в състава им.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България приема, че в рамките на мандата на това лице се включват и правомощията, свързани с реализирането на това право, включително и с обжалване на решенията на РИК, когато те противоречат на закона и на заявените от коалиция "ОДС" искания.

На основата на изложените съображения ЦИКЕП приема за допустима жалбата на коалиция "ОДС", заявена от надлежно упълномощения представител Марияна Йосифова Профирова, за отмяна на решение № 6 на РИК - Добрич № 8.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

При преценка на включените в съставите на СИК в община Генерал Тошево представители на парламентарно представените в 40-ото Народно събрание политически сили се установява, че в съставите на СИК са назначени всички посочени представители на коалиция "ОДС" съгласно определената им квота. Законът не задължава да бъдат удовлетворени изцяло исканията и за разпределение на длъжностите между членовете на СИК.

Законът за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) изисква от кметовете да проведат политически консултации с представителите на политическите партии и коалиции без изрично да е фиксирано изискване за това в какъв формат да се проведе тази среща - с участието на всички представители или поединично с всеки от тях.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Марияна Йосифова Профирова - упълномощен представител на коалиция "Обединени демократични сили".

Решението е окончателно.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

EП/КП

 

Всички решения