Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 201/2007-05-08

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 201

София, 8 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: жалба вх. №  273 от 7.05.2007 г. за назначаване

членове на секционни избирателни комисии

на територията на община Каварна

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 273 от 7.05.2007  г., от Стелиян Иванов Стоянов - упълномощен представител на коалиция "Български народен съюз", против решение № 7 от 23.04.2007 г. на РИК - Добрич, за назначаване на членове на секционни избирателни комисии на територията на община Каварна.

В жалбата се твърди, че на консултациите при кмета на общината са участвали представители на ПП "Земеделски народен съюз", които не са легитимни представители на коалиция "БНС". В този смисъл е внесено от представителката на ЗНС писмено предложение за състав на членовете на СИК на територията на община Каварна, като в същия момент не са уважени направените предложения от коалиция "БНС".

Към жалбата са приложени:

- предложение от кмета на община Каварна, оформено след консултации с местните ръководства на политическите партии и коалиции, представени в 40-ото Народното събрание, за състава на СИК заедно с приложенията към него: протоколи № 1 от 3.04.2007 г. и № 2 от 11.04.2007 г. от консултации с представителите на политическите партии и коалиции; копие от пълномощните на представителите на коалиция "БНС" - област Добрич; копие от съобщението за провеждането на консултациите; писмените предложения за представители на коалиция "БНС" - Ст. Ковачев и Т. Моралийски;

- протокол № 3 от 23.04.2007 г. от проведеното заседание на РИК - Добрич;

- решение № 7 от 23.04.2007 г. на РИК - Добрич;

- приложение № 7 за назначени състави на СИК в община Каварна заедно с решение № 7 от 23.04.2007 г. на РИК - Добрич.

След обсъждане на  цитираните приложения и запознаване със съставите на назначените от РИК - Добрич, секционни избирателни комисии ЦИКЕП констатира:

Заявителят на жалбата Стелиян Иванов Стоянов е надлежно овластен от законните представители на коалиция "БНС", което се установява от приложените пълномощни, в които се включва и правото му да участва при съставянето на секционните избирателни комисии и да поддържа внесените от коалиция "БНС" предложения за включването на представители на тази коалиция в състава им.

Надлежно упълномощен е и другият представител на коалиция "БНС" Тодор Георгиев Моралийски.

Незаконосъобразно РИК - Добрич, е приела за представители на коалиция "БНС" и е назначила предложените от Добринка Ялнъзова и Маруся Георгиева представители в съставите на СИК в община Каварна.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България приема, че в рамките на мандата на жалбоподателя се включват и правомощията, свързани с реализирането на това право, включително и с обжалване на решенията на РИК, когато те противоречат на закона и на заявените от коалиция "БНС" искания.

На основата на изложените съображения ЦИКЕП приема за допустима жалбата на коалиция "БНС", заявена от надлежно упълномощения представител Стелиян Иванов Стоянов, за отмяна на решение № 7 на РИК - Добрич № 8.

Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

При преценка на включените в съставите на СИК в община Каварна представители на парламентарно представените в 40-ото Народно събрание политически сили се установява, че в съставите на 36 СИК не е включен представител на коалиция "БНС", което би накърнило правата на коалиция "БНС".

На основание чл. 25, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА назначените с решение № 7 от 23 април 2007 г. на РИК - Добрич № 8, членове на СИК в община Каварна, и на тяхно място НАЗНАЧАВА, както следва:

- секция № 5 - вместо члена Оля Димова Георгиева - Елена Иванова Желязкова;

- секция № 6 - вместо председателя Анастасия Атанасова Иванова - Дико Иванов Иванов;

- секция № 7 - вместо члена Николай Матеев Николов - Димитър Стоилов Димитров;

- секция № 12 - вместо председателя Маруся Петрова Георгиева - Тодор Георгиев Моралийски;

- секция № 17 - вместо зам.-председателя Красимир Стоянов Колев - Валентин Василев Вълчев;

- секция № 20 - вместо зам.-председателя Атанас Илиев Бабадалиев - Живка Илиева Гелеменска;

- секция № 34 - вместо члена Добри Павлов Добрев - Керан Христов Георгиев.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

EП/ЛТ

 

Всички решения