Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 199/2007-05-07

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 199

София, 7 май 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: назначаване на секционните избирателни комисии

в чужбина за изборите за членове на Европейския

парламент от Република България на 20 май 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и решение №  12 от 20 март 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

1. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство назначава състава на СИК в срока и по реда, предвиден в т. 13 и 14 на Решение № 12 от 20 март 2007 г. на ЦИКЕП.

2. До 13 май 2007 г. централните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в 40-ото Народно събрание могат да предлагат по едно лице за член и едно лице за резервен член за всяка СИК в чужбина.

Предложените членове на СИК трябва да отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 или 2 от ЗИЧЕПРБ и да владеят български език.

3. Предложенията на централните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в 40-ото Народно събрание за членове на СИК в чужбина се представят в ЦИКЕП и трябва да съдържат трите имена, ЕГН, телефон или e-mail адрес за контакти.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

МТ/КП

Всички решения