Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 191/2007-05-04

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 191

София, 4 май 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: допълване Методическите указания за СИК

           

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и чл. 41 във връзка с чл. 30 и § 7 от Допълнителните разпоредби и чл. 92 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Методическите указания за СИК, приети с Решение № 120 от 16 април 2007 г., както следва:

1. В Раздел ІІІ, част "Предизборен ден", т. 2 се създава буква "т" със следния текст:

"т) декларации по чл. 30 и § 7 от Допълнителните разпоредби от ЗИЧЕПРБ, Приложение № 11 от изборните книжа - подават се от гражданите на държавите - членки на Европейския съюз със статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България, които не са били включени в избирателните списъци до изборния ден и са се явили да гласуват в секцията по заявения от тях адрес (описват се в т. 13 на протокола за приемане на изборните книжа и материали, Приложение № 44 от изборните книжа)."

2. В Раздел ІV, част "Гласуване", т. 8 се създава буква "з" със следния текст:

"з) гражданите на държавите - членки на Европейския съюз със статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България, които не са били включени в избирателните списъци до изборния ден - след устно искане до председателя на СИК по заявения от тях адрес, представяне на лична карта или паспорт, удостоверение за пребиваване в Република България и попълване на декларация - Приложение № 11 от изборните книжа."

3. В Раздел V, буква "Б", част "Данни от избирателните списъци", т. 8 се изменя и допълва, както следва:

а) в скобите след изречение първо след "т. 3" освен знака "=" се поставя и знак ">";

б) създава се ново изречение второ със следния текст:

"В т. 3 от протокола на СИК, лист 1, се вписва и броят на избирателите, дописани от СИК в допълнителните страници (под чертата) на основния избирателен списък, част І и част ІІ в изборния ден, които са били пропуснати или не са били включени в избирателните списъци до изборния ден."

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

РС/ЗТ

Всички решения