Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 19/2007-03-23

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 19

София,  23 март 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: удостоверения за гласуване на друго място,

за гласуване по настоящ адрес и за гласуване

на ученици и студенти

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1, чл. 39, чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 28, ал. 1, чл. 31, ал. 5, чл. 93, ал. 3 и чл. 96, ал. 3 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

І. Удостоверение за гласуване на друго място

1. Удостоверение за гласуване на друго място се издава на избирател, който предварително писмено е декларирал, че няма да гласува в секцията по постоянен адрес. (Приложение № 5 от изборните книжа).

2. За постоянен адрес на избирател, който не е заявил такъв, се смята адресът, отразен в личната му карта.

3. За постоянен адрес на лицата, родени до 31 декември 1931 г. и ползващи се от разпоредбата на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските документи за самоличност, ако не са заявили такъв, се счита адресът, посочен в личния им зелен паспорт.

4. Удостоверенията за гласуване на друго място се издават до 5 май 2007 г. включително, в един екземпляр (Приложение № 6 от изборните книжа) от общинските администрации по постоянен адрес и се подписват от кмета на общината, съответно от кметовете на райони, на кметства или от кметските наместници.

5. Удостоверенията имат единна номерация за цялата страна, включваща 9-цифреният номер на избирателната секция по постоянен адрес, изходящ номер и дата на издаване.

6. Избирателите получават удостоверенията лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.Получаването се удостоверява с подписа на избирателя или неговия пълномощник.

7. Получилият удостоверение за гласуване на друго място декларира, че ще гласува само веднъж (Приложение № 5 от изборните книжа).

8. За издадените удостоверения за гласуване на друго място съответната общинска администрация води публичен регистър (Приложение № 7 от изборните книжа), в който се вписват номерът на удостоверението, трите имена и ЕГН на лицето, на което е издадено, и датата на издаване.

Лицето, получило удостоверението, се подписва в регистъра. Когато удостоверението е получено от пълномощник, в графа "Забележки" се записва номерът на пълномощното, името на издалия го нотариус, неговият номер от регистъра на Нотариалната камара и на коя дата е издадено.

9. Общинската администрация по постоянен адрес предава информация за издадените удостоверения за гласуване на друго място на ГД "ГРАО" към МРРБ до 7 май 2007 г. включително за автоматизирано заличаване на избирателя от избирателния списък по постоянен адрес, а след този срок го заличава от избирателния списък чрез зачертаване, като в графа "Забележки" се отбелязват номерът и датата на издаденото удостоверение.

10. Не по-късно от 7 дни преди изборния ден (до 12 май 2007 г. включително) общинските администрации и кметствата представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място.

11. Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място, общинската администрация по постоянен адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателния списък по настоящ адрес, незабавно уведомява общинската администрация по настоящия адрес за издаденото удостоверение за гласуване на друго място. В този случай избирателят се заличава от избирателния списък по настоящ адрес от общинската администрация по настоящ адрес, като в графа „Забележки" се отбелязва основанието за заличаването.

12. Избирателите с удостоверения за гласуване на друго място се вписват от СИК по местопребиваването им в деня на изборите в допълнителен списък (Приложение № 2 от изборните книжа), който се подписва от председателя и секретаря на комисията. Към този списък се прилага оригиналът на удостоверението за гласуване на друго място.

13. Избирател, получил удостоверение за гласуване на друго място, включен в "Списъка на заличените лица в избирателния списък, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборния ден", може да гласува в секцията по постоянния си адрес, като в деня на изборите СИК го вписва само в допълнителния списък, към който се прилага оригиналът на удостоверението за гласуване на друго място.

14. Удостоверения за гласуване на друго място не се издават на лица, пребиваващи в чужбина.

ІІ. Гласуване по настоящ адрес

1. Избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 5 май 2007 г. включително.

2. Когато постоянният и настоящият адрес на избирателя са в едно и също населено място, гласуването се извършва в избирателната секция по постоянен адрес.

3. Искането за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 8 от изборните книжа) се заявява писмено пред органите на общинската администрация по настоящ адрес.

4. Общинската администрация по настоящ адрес предава информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД "ГРАО" към МРРБ до 7 май 2007 г. включително за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес и уведомява общинската администрация по постоянен адрес.

5. Заличаването от избирателния списък по постоянен адрес се извършва от ГД "ГРАО" към МРРБ преди отпечатването му.

Заличеният избирател от избирателния списък по постоянен адрес се включва в "Списъка на заличените лица в избирателните списъци, които нямат право да бъдат дописвани в избирателни списъци в изборния ден" за тази секция.

6. След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

7. Когато избирател, чието име е пропуснато в избирателния списък по постоянен адрес, се яви за гласуване в секцията по постоянен адрес, СИК го дописва в основния избирателен списък - част І, само ако не е включен в списъка по т. 5 от раздел ІІ.

ІІІ. Гласуване на ученици и студенти

1. Избирател, който е ученик или студент, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес.

2. Ученици или студенти се допускат до гласуване след представяне на:

а) документ за самоличност (лична карта);

б) надлежно заверена за съответната учебна година ученическа книжка или надлежно заверена за съответния семестър студентска книжка;

в) декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 46 от изборните книжа).

3. Избирателите по т. 1 на раздел ІІІ се вписват в допълнителния списък от съответната СИК.

4. За удостоверяване на извършеното от избирател по т. 1 от раздел ІІІ гласуване, в ученическата, респ. в студентската му книжка се вписва текст: "Гласувал - 20 май 2007 г." и се подписва от член на комисията.

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

НТ, ЕП/ЗТ

 

Всички решения