Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 187/2007-05-03

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

187

София, 3 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: назначаване членове на секционни избирателни

комисии на територията на община Пазарджик

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 256 от 3.05.2007  г., от Тодор Иванов Джамбов - председател на Общинския предизборен щаб на ПП "НДСВ" за община Пазарджик, против решение № 15 от 23.04.2007 г. на РИК - Пазарджик, за назначаване на членове на секционни избирателни комисии на територията на община Пазарджик.

В жалбата се твърди, че на консултациите при кмета на общината представителят на ПП "НДСВ" е предложил в съставите на секционните избирателни комисии да бъдат включени по двама представители на НДСВ, което отговаря на изискванията на чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ. В този смисъл е и писменото предложение, внесено от името на НДСВ. Това искане не е било уважено и в съставите на общо 13 СИК на територията на община Пазарджик не са назначени по двама представители на НДСВ, което според заявителя на жалбата е основание за отмяна на решението на РИК - Пазарджик, поради неговата незаконосъобразност.

Към жалбата са приложени:

- пълномощно, изходящо от Симеон Сакскобургготски в качеството му на представител, представляващ ПП "НДСВ", с което се упълномощава Владимир Михайлов Дончев да представлява тази партия за участието й в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г., както и с право да преупълномощава съответните областни и общински координатори;

- пълномощно от Владимир Михайлов Дончев, с което на основание на предоставените с цитираното по-горе пълномощно права се преупълномощава Тодор Иванов Джамбов да представлява ПП "НДСВ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 20 май 2007 г., във връзка с: провеждането на преговори за определяне състави на РИК и СИК; преупълномощаване на съответните общински координатори за участие в преговори за определяне състави на СИК;

- писмено предложение на Тодор Иванов Джамбов за определяне състави на СИК в община Пазарджик;

- протокол от консултациите на кмета на община Пазарджик с представителите на политическите партии и коалиции във връзка с определяне съставите на СИК на територията на общината;

- плик с пощенско клеймо от Пазарджик - пощенски клон 4402, от 26 април 2007 г.

След обсъждане на  цитираните приложения и запознаване със съставите на назначените от РИК - Пазарджик, секционни избирателни комисии ЦИКЕП констатира:

Заявителят на жалбата Тодор Иванов Джамбов е надлежно овластен от представляващия ПП "НДСВ", което се установява от цитираните пълномощни, в които се включва и правото му да участва при съставянето на секционните избирателни комисии и да поддържа внесените от НДСВ предложения за включването на представители на тази партия в  състава им.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България приема, че в рамките на мандата на това лице се включват и правомощията, свързани с реализирането на това право, включително и с обжалване на решенията на РИК, когато те противоречат на закона и на заявените от ПП "НДСВ" искания.

На основата на изложените съображения ЦИКЕП приема за допустима жалбата на ПП "НДСВ", заявена от надлежно упълномощения представител Тодор Иванов Джамбов, за отмяна на решение № 15 на РИК - Пазарджик № 13.

Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

При преценка на включените в съставите на СИК в област Пазарджик представители на парламентарно представените в 40-ото Народно събрание политически сили се установява, че:

- в съставите на 145 от общо  формираните 146 избирателни комисии е включен по един представител на ПП "НДСВ". Поради малкия брой членове на тези комисии включването на двама представители на НДСВ в тях би накърнило правата на останалите политически сили, представени в 40-ото Народно събрание, поради което ЦИКЕП приема, че включването на втори член от квотата на НДСВ ще постави техния състав в противоречие с изискването на чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ.

Единствено в състава на СИК № 89 не присъства представител на НДСВ. Поради това следва да се включи лице от предложените от НДСВ в състава на тази комисия след освобождаването на друг от нейните членове, а именно Снежана Иванова Любенова, представител на Коалиция за България в тази секционна избирателна комисия, която се явява втори член в тази СИК от квотата на Коалиция за България.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА назначената с решение № 15 на РИК - Пазарджик № 13, за член на СИК № 89 Снежана Иванова Любенова, представител на Коалиция за България.

НАЗНАЧАВА Иван Тодоров Джамбов за член на СИК № 89, представител на ПП "НДСВ".

 

Решението може да се обжалва в 3-дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

ЦЧ/КП

 

Всички решения