Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 182/2007-04-27

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 182

София, 27 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: назначаване членове на секционни избирателни

комисии на територията на община Пазарджик

 

Постъпило  е възражение с вх. № 31 от 25.04.2007  г. от Ахмед Исмет Хаджийски - председател на Областния съвет на ДПС - Пазарджик, с което се иска отмяна на решение № 15 на РИК - Пазарджик № 13, за назначаване на членове на секционни избирателни комисии на територията на община Пазарджик.

В жалбата се твърди, че на консултациите при кмета на общината, провеждани във връзка със съставяне на секционните избирателни комисии, представителят на ПП "Движението за права и свободи" Руско Русков е предложил в съставите на секционните избирателни комисии да бъдат включени 146 представители на ДПС - по един във всяка от секционните избирателни комисии. Въпреки това искане в 35 от секционните избирателни комисии не са били включени представители на ДПС, което е основание, според заявителя на възражението, за отмяна на решението на РИК - Пазарджик № 13, поради неговата незаконосъобразност.

Към възражението са приложени:

- пълномощно, изходящо от председателя на ПП "Движение за права и свободи" Ахмед Демир Доган, № 13 от 16.03.2007 г., с което се овластява Ахмед Исмет Хаджийски - председател на Областния съвет на ДПС - Пазарджик, да представлява ПП "Движение за права и свободи" пред областния управител на област Пазарджик, да участва в консултациите за определяне състава на РИК - Пазарджик № 13, да предлага лица за основния и резервния състав на РИК - Пазарджик № 13, както и да преупълномощава представители на ДПС по общини на територията на избирателния район за участие в консултациите за определяне на съставите на СИК в съответните общини и да предлага лица за членове на същите комисии;

- пълномощно № 14 от 16.03.2007 г., с което Ахмед Исмет Хаджийски е овластен от Централния съвет на Движението за права и свободи да представлява ПП "Движение за права и свободи" пред официалните власти, политическите партии и организации на територията на Пазарджик и област Пазарджик. Това пълномощно е приложено към образуваната преписка;

- списък на предложените от квотата на ДПС за членове на СИК лица, които не са били назначени от РИК - Пазарджик;

- протокол № 14-00-24 от 5.04.2007 г. от консултациите, проведени при кмета на община Пазарджик, с представителите на политическите партии и коалиции във връзка с определяне на съставите на СИК на територията на общината.

След запознаване и обсъждане с цитираните предложения ЦИКЕП констатира:

Заявителят на възражението Ахмед Исмет Хаджийски е надлежно овластен от представляващия ПП "ДПС", което се установява от цитираното пълномощно № 13 от 16.03.2007 г., включващо и правомощието да се предлагат лица за състави на РИК - Пазарджик, и секционните избирателни комисии на територията на община Пазарджик. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България приема, че в рамките на мандата да се предлагат лица за членове на избирателни комисии се включват и правомощията, свързани с реализирането на това право, включително и с обжалване на решенията на РИК, когато те противоречат на закона и на заявените от ПП "ДПС" искания. Надлежно упълномощаване се установява и от цитираното пълномощно № 14, което предвижда възможност на Ахмед Исмет Хаджийски да представлява ПП "ДПС" пред официалните власти, каквато по смисъла на закона е и ЦИКЕП.

На основата на изложените съображения ЦИКЕП приема за допустима жалбата на ПП "ДПС", заявена от надлежно упълномощения представител Ахмед Исмет Хаджийски, за отмяна на решение № 15 на РИК - Пазарджик № 13.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

При преценка на включените в съставите на СИК в област Пазарджик представители на парламентарно представените в 40-ото Народно събрание политически сили се установява че:

- в съставените общо 146 секционни избирателни комисии следва да присъства по един представител на ПП "ДПС". Според нормата на чл. 16, ал. 4 от ЗИЧЕПРБ на квотата на ДПС се падат 195 членове на СИК в община Пазарджик;

- от квотата на коалиция "ОДС" при следващи се по закон 92 членове на СИК са включени 125, т.е. с 33 повече;

- от квотата на ПП "ДСБ" при следващи се по закон 92 членове в СИК са включени 119, т.е. със 17 повече;

- от квотата на ПП "АТАКА" от следващи се 69 членове в СИК са включени 92, т.е. с 23 повече;

- от квотата на коалиция "БНС" от следващи се 75 членове в СИК са включени 96, т.е. с 21 повече.

На основание на изложеното Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България приема, че следва да бъде намален броят на представителите на коалиция "ОДС", на ПП "ДСБ", на ПП "АТАКА" и на коалиция "БНС" с по един от членовете на някои секционни избирателни комисии и на тяхно мястода бъде включен по един представител на ПП "ДПС" и назначени съобразно представения от тази партия списък.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА назначените с решение № 15 на РИК - Пазарджик № 13, членове на секционни избирателни комисии, както следва:

- от СИК № 27 Мария Стоянова Петкова, представител на ПП "АТАКА", и назначава Христо Георгиев Карталов, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 81 Мая Стоянова Петрова, представител на коалиция "БНС, и назначава Радка Рангелова Газиева, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 83 Екатерина Нейчева Джарова, представител на ПП "АТАКА", и назначава Мирослав Валентинов Русинов, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 155 Марина Иванова Алексиева, представител на ПП "ДСБ", и назначава Величка Василева Георгиева, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 156 Дора Кирилова Петкова, представител на ПП "АТАКА", и назначава Калинка Иванова Дамянова, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 157 Георги Иванов Заеков, представител на ПП "АТАКА", и назначава Спаска Василева Зайкова, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 158 Стоимен Георгиев Пехлев, представител на ПП "АТАКА", и назначава Иванка Николова Димитрова, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 163 Георги Димитров Велев, представител на ПП "АТАКА", и назначава Кадир Ниязиев Мустафов, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 166 Стоян Иванов Апостолов, представител на ПП "АТАКА", и назначава Стефан Адамов Тончев, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 167 Стилиян Димитров Атанасов, представител на ПП "АТАКА", и назначава Тотка Георгиева Христозова, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 170 Петър Огнянов Дулов, представител на ПП "АТАКА", и назначава Христо Неделюв Моллов, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 171 Богдана Димитрова Цветанова, представител на ПП "ДСБ", и назначава Борис Костадинов Илиев, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 172 Теодора Ангелова Коева, представител на коалиция "ОДС", и назначава Иван Трайков Пенов, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 173 Михаил Николов Кривошийски, представител на коалиция "БНС", и назначава Росен Георгиев Комсалов, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 174 Георги Димитров Янаков, представител на коалиция "БНС", и назначава Зоя Иванова Пенова, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 175 Петьо Иванов Джонгов, представител на коалиция "БНС", и назначава Румен Тодоров Коев, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 176 Стоян Христов Спасов, представител на ПП "ДСБ", и назначава Мария Атанасова Спасова, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 177 Славчо Георгиев Мавриков, представител на коалиция "БНС", и назначава Стоилчо Илиев Вълчев, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 178 Петър Лазаров Матакиев, представител на коалиция "БНС", и назначава Мария Стоичкова Мурджева, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 179 Иванка Георгиева Атанасова, представител на коалиция "ОДС", и назначава Костадин Пенев Костадинов, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 180 Иван Георгиев Николов, представител на коалиция "ОДС", и назначава Петър Георгиев Петров, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 181 Евдокия Атанасова Качакова, представител на коалиция "ОДС", и назначава Али Фами Риза, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 182 Румяна Йорданова Пенова, представител на ПП "ДСБ", и назначава Шерафетин Ниязиев Мустафов, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 185 Иванка Тодорова Дочева, представител на коалиция "ОДС", и назначава Васка Тодорова Владимирова, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 186 Любомир Александров Дочев, представител на коалиция "ОДС", и назначава Христо Лазаров Георгиев, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 187 Заприн Атанасов Ангелов, представител на коалиция "ОДС", и назначава Трифон Георгиев Стоичков, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 188 Николай Радков Ранчев, представител на коалиция "ОДС", и назначава Ибрям Ниязиев Мустафов, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 189 Трайчо Станков Димитров, представител на ПП "ДСБ", и назначава Иванка Стоицева Георгиева, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 190 Стефана Костадинова Василева, представител на ПП "ДСБ", и назначава Стоянка Кузева Русева, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 191 Борислав Костадинов Дивеков, представител на коалиция "ОДС", и назначава Петър Василев Шимпаров, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 192 Лазарина Костадинова Бозева, представител на ПП "ДСБ", и назначава Никола Димитров Гюров, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 193 Валентин Боянчов Соколов, представител на ПП "ДСБ", и назначава Иван Георгиев Иванчев, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 194 Александър Тодоров Петров, представител на ПП "АТАКА", и назначава Ангел Стоянов Костадинов, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС";

- от СИК № 196 Боряна Симеонова Петкова, представител на коалиция "ОДС", и назначава Георги Атанасов Ланков, ЕГН , от квотата на ПП "ДПС".

 

Решението може да се обжалва в 3-дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

ЦЧ/ЛТ

Всички решения