Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 18/2007-03-23

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 18

София, 23 март 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:  назначаването на състави на секционните

 избирателни комисии и статута на членовете им

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 11, т. 3, чл. 15, 16, 20, 21, 22, чл. 23, ал. 1, 2 и 5, чл. 45, § 1, т. 1 и 6 от Допълнителните разпоредби от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. По предложение на кметовете на общини районните избирателни комисии назначават съставите на секционните избирателни комисии до 24 април 2007 г. включително.

2. Кметовете на общини провеждат консултации с парламентарно представените партии и коалиции, за което съставят протокол, подписан от всички участници в преговорите. Кметовете на общини правят предложенията си за назначаване на СИК не по-късно от 19 април 2007 г.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции. Представителите на партиите и коалициите трябва да са упълномощени от централните ръководства чрез представляващите партията или коалицията лица.

3. Членовете на секционните избирателни комисии трябва да  отговарят на чл. 4, ал.1 и ал.2 от ЗИЧЕПРБ и са: българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз; гражданин на държава - членка на Европейския съюз ако е навършил 18 години към изборния ден включително, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз. не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин. Членовете на СИК трябва да владеят български език. Не могат да бъдат членове на СИК лицата, поставени под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода.

4. В състава на секционните избирателни комисии не могат да бъдат включвани: народен представител, член на Европейския парламент, кандидат за член на Европейския парламент, съдия във Върховния административен съд, военнослужещ във Въоръжените сили, служител на Министерството на вътрешните работи, министър, главен секретар на Министерския съвет или на Народното събрание, областен управител, заместник областен управител, кмет или заместник-кмет.

5. Членовете на избирателните комисии имат право да ползват неплатен служебен или платен годишен отпуск по избор за времето, необходимо за работата им в съответната комисия. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж, освен ако се зачита на друго основание.

6. При изпълнение на своите функции членовете на секционните избирателни комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

Те не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

7. При консултациите с кметовете на общини  представителите на политическите партии и коалиции предлагат броя на членовете и състава на секционните избирателни комисии, включително и списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си.

8. Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Общият брой на членовете е:

  • - за секция до 300 избиратели включително - до 7 членове;

- за секция с повече 300 избиратели - до 9 членове.

9. Представителите  на  една  партия  или  коалиция  не могат да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Предложените за председател и секретар на СИК трябва да бъдат от различни партии и коалиции.

При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район, се запазва основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание.

10. Кметовете на общини представят в РИК до 19 април 2007 г. следните документи:

- писменото си предложение за състав на СИК заедно със списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си, със следните данни: име, длъжност в комисията, ЕГН, образование, специалност, телефон за връзка и партия или коалиция, която го посочва;

- протоколите от проведените консултации с представители на партии и коалиции, включително и писмените предложения и възражения от партиите и коалициите;

- копия от пълномощните на представителите на партиите и коалициите;

- копие от съобщението за провеждане на консултациите, съдържащо датата на съобщаване и датата на насрочените консултации;

- писмените предложения на партиите и коалициите за състава на СИК, заедно със списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си.

11. Решенията на РИК за назначаване на СИК могат да се обжалват пред ЦИКЕП в тридневен срок след обявяването им на общодостъпно място в сградата, в която РИК се помещава.

12. Когато РИК не назначи секционните избирателни комисии в срока по т. 1, тя изпраща незабавно цялата документация в ЦИКЕП. Последната назначава секционните избирателни комисии.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

ЕМ/ЗТ

 

Всички решения