Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 174/2007-04-27

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 174

София, 27 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 16

от 22 март 2007 г.  на ЦИКЕП

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 57 и 59 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

1. В т. І.4 след думата "заявлението" се заменя с думата "заявления" и след нея се добавя изразът "може да". Думата "подава" се заменя с думата "подават" и се добавя съюзът "и".

2. Във втория абзац на т. І.4 след "ЕГН/ЛНЧ" се поставя точка и текстът "и постоянния им адрес в Република България" се заличава.

3. В т. ІІ.14, втория абзац след "ЕГН/ЛНЧ" се поставя точка и текстът "и постоянния адрес" се заличава.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

РС/ЛТ

 

Всички решения