Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 157/2007-04-25

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 157

София, 25 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: разрешаване за провеждане на

социологически проучвания в

изборния ден от "МБМД КОНСУЛТИНГ" ЕООД

 

Постъпило е заявление вх. № 172 от 23.04.2007 г. от директора на "МБМД КОНСУЛТИНГ" ЕООД  Мирослава Янова за издаване на разрешение дружеството да извършва социологически проучвания в изборния ден на 20 май 2007 г. от типа паралелно и "Exit Poll". В заявлението е дадено описание на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания в изборния ден.

Заявлението е придружено с копие от удостоверение за актуално състояние от 24.04.2007 г. по ф.д. № 11273/2000 г. на СГС, заверено от дружеството копие от решение № 1 от 21.09.2000 г. по ф.д. № 11273/2000 г. на СГС; инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден; образец от отличителния знак на анкетьорите.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 21 и чл. 65 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) и Решение № 27 от 28.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на "МБМД КОНСУЛТИНГ" ЕООД да провежда социологически проучвания в изборния ден  20 май 2007 г.

2. До 9 май 2007 г. "МБМД КОНСУЛТИНГ" ЕООД да представи в ЦИКЕП  списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

3. До 19 май 2007 г. "МБМД КОНСУЛТИНГ" ЕООД да представи в РИК списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетиране, заверен от ЦИКЕП, списък на анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

РН/ЛТ

Всички решения