Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 154/2007-04-24

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 154

София, 24 април 2007 г.

 

ОТНОСНО: вписване регистрацията на кандидат в листата на

                        политическа партия "Съюз на свободните демократи"

за участие в изборите на членове на Европейския

парламент от Република България на 20 май 2007 г.

на мястото на заличен кандидат

 

 

Постъпило е предложение вх. № 180 от 24.04.2007 г. от централното ръководство на политическа партия "Съюз на свободните демократи", подписано от представляващия партията Христина Стойкова, с което се предлага Милан Стоянов Миланов да бъде регистриран в кандидатската листа на ПП "Съюз на свободните демократи" под № 4 на мястото на заличения от същата кандидатска листа Георги Николов Белчев. Към предложението са приложени декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗИЧЕПРБ (Приложение № 33 от изборните книжа) и заявление по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗИЧЕПРБ (Приложение № 30 от изборните книжа) от кандидата Милан Стоянов Миланов.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България като взе предвид, че с Решение № 153 от 24.04.2007 г. на ЦИКЕП Георги Николов Белчев е заличен от кандидатската листа на ПП "Съюз на свободните демоктрати" и че в сроковете, предвидени по чл. 55, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ политическата партия е предложила за регистрация друг кандидат, намира, че са налице основанията на чл. 55, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗИЧЕПРБ за регистриране на предложения кандидат Милан Стоянов Миланов в листата на ПП "Съюз на свободните демократи" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, поради което и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

ВПИСВА Милан Стоянов Миланов, ЕГН ##########, под № 4 в кандидатската листа на ПП "Съюз на свободните демократи" на мястото на Георги Николов Белчев.

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

РС/КП

Всички решения