Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 15/2007-03-22

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 15

София, 22 март 2007 г.

ОТНОСНО: регистрацията на кандидатски листи на политически партии

и на коалиции на политически партии и регистрация на

                        независими кандидати за участие в изборите за членове

                        на Европейския парламент от Република България на

                        20 май 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 8 и ал. 3, чл. 48, ал. 3 и 4, чл. 54, 55, 5, чл. 10, ал. 4 и § 1, т. 1 и 2 от ДР на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. Право да бъде избиран за член на Европейския парламент от Република България има всеки български гражданин, който е навършил 21 години към изборния ден, има постоянен адрес в Република България, живял е постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава - член на Европейския съюз, няма гражданство в държава извън Европейския съюз и не е поставен под запрещение, нито изтърпява наказание лишаване от свобода.

2. Право да бъде избиран има и всеки гражданин на държава - член на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 21 години към изборния ден, няма гражданство в държава извън Европейския съюз, не е лишен от правото да бъде избиран в държавата-член, на която е гражданин, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава - член на Европейския съюз и с писмена декларация е заявил желанието си да бъде избиран.

3. Всеки кандидат има право да се кандидатира в изборите само в една държава - член на Европейския съюз.

4. Централна избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)  започва да приема документи за регистрация на кандидатските листи на политически партии, коалиции на политически партии и на независими кандидати на 26.03.2007 г. от 9,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, вход откъм Ларгото за зала "Св. София". Приемането на документи се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

5. Регистрирането на кандидатските листи на партиите, коалициите на политически партии и на независимите кандидати се извършва не по-късно от 35 дни преди изборния ден - 19,00 ч. на 14.04.2007 г.

6. Постъпващите документи се завеждат с пореден номер в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България според реда на постъпването им (Приложение № 35 от изборните книжа).

7. Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля броя на мандатите в Европейския парламент от Република България - 18.

8. Кандидати, издигнати от една партия или коалиция се подреждат в една национална листа. Всеки независим кандидат образува самостоятелна листа.

9. Кандидат може да бъде предложен само от една партия, коалиция или инициативен комитет.

10. Централна избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)  извършва проверка дали подаденото предложение и приложенията към него отговарят на изискванията на закона и незабавно изпраща в ГД "ГРАО" подписката, подкрепяща независимия кандидат.

11. Когато кандидат бъде регистриран от повече от една партия, коалиция на политически партии или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП) констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на това правило.

12. Своето решение ЦИКЕП обявява в тридневен срок от констатацията и уведомява незабавно съответните партии, коалиции и инициативни комитети, които имат право да обжалват това решение по реда на чл. 25, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ - в тридневен срок пред Върховния административен съд.

13. Поредните номера на бюлетините на политическите партии, коалициите на политически партии и на независимите кандидати, се определят от ЦИКЕП чрез жребий между всички регистрирани кандидатски листи на партии, на коалиции на политически партии и на независими кандидати, не по-късно от 30 дни преди изборния ден - 19.04.2007 г.

14. Централна избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП) изпраща извлечение от регистъра на кандидатските листи за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, които са граждани на държава - член на Европейския съюз, но не са български граждани, на министъра на външните работи на Република България, който уведомява по дипломатически път съответната държава-член.

15. Проверката на обстоятелствата, обект на декларации по т. 1, буква "г" от раздел ІІ на това решение, се извършва от Министерството на външните работи по искане на ЦИКЕП.

16. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП) извършва проверка дали подадените заявления и приложенията към тях отговарят на изискванията на закона и на това решение.

При констатиране на нередовности ЦИКЕП дава указания за отстраняването им в тридневен срок, не по-късно от 19,00 ч. на 14.04.2007 г.

Указанията на ЦИКЕП и датата на уведомяването се вписват в графа "Забележки" на регистъра на кандидатските листи.

Лицето (лицата), подаващи документите, удостоверява с подписа си, че е уведомено за дадените указания.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването се извършва на заявените адрес, телефон или телефакс и това обстоятелство се отразява в графа "Забележки".

17. За регистрацията на всяка отделна листа ЦИКЕП взема отделно решение. Решението, включително отказът от регистрация се вписва в регистъра на кандидатите (Приложение № 35 от изборните книжа).

18. При отказ от регистрация или обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на политическа партия или на коалиция на политически партии партията или коалицията може не по-късно от седем дни преди изборния ден - до 12 май 2007 г. включително, да предложи за регистрация друг кандидат.

Решението за регистрация или за отказ от регистрация може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му.

Когато някой от кандидатите в регистрирани листи на политически партии или коалиции на политически партии почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи нов кандидат при условията на първото изречение.

19. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България издава удостоверение за извършените регистрации на кандидатските листи и на независимите кандидати. (приложения № 36 и 37 от изборните книжа).

20. Документите по това решение, които са издадени на чужд език, се представят заедно с легализиран превод на български език.

21. След приключване на регистрацията на кандидатите ЦИКЕП провежда жребий за определяне на поредните номера на изборните бюлетини в присъствие на: представители на партиите, коалициите на политически партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, регистрирани кандидати и представители на медиите. Редът за жребия се определя от ЦИКЕП с отделно решение.

ІІ. Регистриране на кандидатски листи на политически партии и на коалиции на политически партии

1. Регистрирането на кандидатски листи на партии и коалиции политически партии за участие в изборите за членове на Европейския парламент се извършва от ЦИКЕП в отделен регистър след представянето на следните документи:

а) предложение на централното ръководство на политическата партия и коалиция на политически партии (приложения № 26 и № 27 от изборните книжа);

б) заявление от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги партия, коалиция на политически партии (приложения № 30 и 31 от изборните книжа);

в) декларация по образец от кандидатите, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава - член на Европейския съюз (Приложение № 33 от изборните книжа);

г) кандидатът, гражданин на държава - член на Европейския съюз, който не е български гражданин, декларира писмено: гражданството и адреса на пребиваване в Република България; че не се е кандидатирал в изборите за Европейски парламент с мандат 2004 - 2009 г. в друга държава - член на Европейския съюз; избирателния си район в държавата-член, на която е гражданин, в чийто избирателен списък последно е било вписано името му; номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него; данните от личната карта или паспорта (Приложение № 34 от изборните книжа).

Кандидатът - гражданин на държава -  член на Европейския съюз, представя удостоверение от компетентните органи на държавата-член, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно такова обстоятелство.

2. Кандидатските листи на партиите и коалициите на политически партии се предлагат за регистриране от техните централни ръководства чрез лицата, които ги представляват или от упълномощени от тях лица.

3. Коалициите участват с обща кандидатска листа. Участващите в тях партии не могат да участват със самостоятелни листи.

4. Проверката на обстоятелствата, обект на декларации по т. 1, буква "г" от това решение, се извършва от Министерството на външните работи по искане на ЦИКЕП.

 

ІІІ. Регистрация на независим кандидат за член на Европейския парламент

1. Независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена от 10 000 избиратели.

2. Независим кандидат не може да бъде включен в листите на политически партии и коалиции на политически партии.

3. Всеки избирател може да участва само в една подписка.

4. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет.

Членът на инициативния комитет отговаря за верността на положените пред него подписи по реда на Наказателния кодекс.

5. За извършване на регистрацията инициативният комитет представя в ЦИКЕП:

а) предложение до ЦИКЕП за регистриране на кандидата, подписано от всички членове на инициативния комитет (Приложение № 28 от изборните книжа). В предложението се вписват трите имена и ЕГН на членовете на инициативния комитет, трите имена, ЕГН и постоянен адрес на кандидата по документ за самоличност;

б) заявление от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилия ги инициативен комитет (Приложение № 32 от изборните книжа);

в) декларация по образец от кандидатите, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава - член на Европейския съюз (Приложение № 33 от изборните книжа);

г) кандидатът, гражданин на държава - член на Европейския съюз, който не е български гражданин, декларира писмено: гражданството и адреса на пребиваване в Република България, че не се е кандидатирал в изборите за този Европейски парламент в друга държава - член на Европейския съюз; избирателния си район в държавата-член, на която е гражданин, в чийто избирателен списък последно е било вписано името му; номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него; данните от личната карта или паспорта. Кандидатът - гражданин на държава - член на Европейския съюз, представя удостоверение от компетентните органи на държавата-член, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно такова обстоятелство (Приложение № 34 от изборните книжа).

д) към предложението се прилага в оригинал списък, който включва: за избирателите български граждани - собствено, бащино и фамилно име, ЕГН и постоянния адрес; за гражданите на страните - членки на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас - имената, номерата на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрацията, посочена в него, и адреса на пребиваване в Република България (Приложение № 29 от изборните книжа);

е) банков документ за внесен безлихвен депозит в размер 10 000 лв. по набирателна банкова сметка на БНБ: IBAN - BG31 BNBG 9661 5000 9211 08, BIC - BNBGBGSD.

6. Банковият депозит се внася до 13.04.2007 г. (петък), включително. Депозитите се внасят в касите на БНБ всеки работен ден до 15,45 ч.

7. След приемане на подписката ЦИКЕП възлага незабавно на ГД "ГРАО" проверка за съответствието на списъците с изискванията на чл. 50, ал. 1 и 3, изр. последно от ЗИЧЕПРБ.

8. Подписката се предава на ЦИКЕП не по-късно от 35 дни преди изборния ден - 19,00 ч. на 14.04.2007 г. Предаването на подписката може да се извърши в деня на регистрация на инициативния комитет.

9. В случай че ЦИКЕП установи, че независим кандидат не се подкрепя от необходимия брой избиратели, анулира регистрацията му с решение, което незабавно съобщава на инициативния комитет. Решението на ЦИКЕП подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен срок от съобщаването му на инициативния комитет.

 

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЧ/ЛТ, ЗТ

Всички решения