Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 145/2007-04-23

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 145

София, 23 април 2007 г.

 

ОТНОСНО: замяна на член на РИК - София № 24

 

Постъпило е писмо с вх. № 173 от 23 април 2007 г. от Тодор Модев - областен управител на област София, с приложени към него молба от Камен Маринов Каменов, представляващ коалиция "АТАКА", за освобождаването му от състава на РИК и с предложение за назначаване на негово място на члена от резервния състав Константина Николова Корчева-Маринова.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - София № 24, Камен Маринов Каменов.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - София № 24, Константина Николова Корчева-Маринова от резервния състав.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - София № 24.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РС/ЛТ

Всички решения