Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 144/2007-04-20

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 144

София, 20 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: регистрация на фондация "Демократичен институт"

като наблюдател в изборите  за членове на Европейския

парламент от Република България на 20 май 2007 г.

 

 

Постъпило е заявление вх. № 168 от 20.04.2007 г. от фондация "Демократичен институт" за регистрация като наблюдател на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 18.04.2007 г. по ф.д. № 14648/2005 г. на Софийски градски съд; кратко описание на опита на фондацията като наблюдател на избори; заверено копие от устава на фондацията; заверено копие от решение за регистрация на фондацията.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 90, 101, чл. 103, ал. 7, чл. 112, ал. 7, § 1, т. 7 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) и Решение № 16 от 22.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА фондация "Демократичен институт" като наблюдател на изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Не по-късно от 10 май 2007 г. фондация "Демократичен институт" да представи списък с упълномощените наблюдатели, който да съдържа трите имена, ЕГН/ЛНЧ и постоянен адрес на наблюдателите. Списъкът се представя и на технически носител.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

ЕМ/КП

Всички решения