Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 140/2007-04-19

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 140

София, 19 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: регистрация на юридическо лице сдружение с нестопанска

цел "Българско сдружение за честни избори и граждански

права - Национална асоциация" като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е заявление вх. № 113 от 16.04.2007 г. и № 127 от 17.04.2007 г. от юридическо лице сдружение с нестопанска цел "Българско сдружение за честни избори и граждански права - Национална асоциация" за регистрация като наблюдател на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 13.04.2007 г. по ф.д. № 1004/2006 г. на Плевенски окръжен съд; устав на сдружението; проект за наблюдение на изборите и кратко описание на опита на сдружението, като наблюдател на избори.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 90, чл. 101, чл. 103, ал. 7, чл. 112, ал. 7, § 1, т. 7 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) и Решение № 16 от 22.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА сдружение с нестопанска цел "Българско сдружение за честни избори и граждански права - Национална асоциация" като наблюдател на изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Не по-късно от 10 май 2007 г. сдружението с нестопанска цел "Българско сдружение за честни избори и граждански права - Национална асоциация" да представи списък с упълномощените наблюдатели, който да съдържа трите имена, ЕГН/ЛНЧ и постоянен адрес на наблюдателите. Списъкът се представя и на технически носител.

Указва на сдружението с нестопанска цел "Българско сдружение за честни избори и граждански права - Национална асоциация", че допустимите дейности по наблюдение на изборите са изчерпателно изброени в т. 16 от Решение № 16 от 22.03.2007 г.  на ЦИКЕП  и наблюдателите на сдружението нямат право да извършват дейности извън посочените в решението на ЦИКЕП.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

АА/ЗТ

Всички решения